Search
Close this search box.
Icon material-fingerprint@2x

מי אנחנו

פורום קהלת הוא מכון מחקר ומעשה בלתי-מפלגתי שנוסד לפני למעלה מעשור ושוכן בירושלים. החזון שלנו כולל קידום של חירות הפרט ועקרונות השוק החופשי, ביסוס ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, וחיזוק הדמוקרטיה הייצוגית בישראל.

תחומי העיסוק והעניין שלנו מגוונים:

מדינת לאום

קידום ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי בהיבטי עלייה, ביטחון והתיישבות הגנה על ישראל מול עיוותים של החוק הבינלאומי ויחס מפלה בזירה הבינלאומית קידום מדיניות הגירה המקדמת עלייה יהודית ומסירה חסמי קליטה מיותרים

unnamed (4)

חירות

 • הבטחת חירויותיהם של כל אזרחי ישראל ומניעת כל כפייה מדינתית שאינה נחוצה ומוצדקת
 • עיגון מחייב של זכויות בהליך הפלילי לחיזוק ההגנה על זכויות וחירויות האדם מפני התעמרות שלטונית
 • כיבוד השונות בישראל באמצעות ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לרשויות המקומיות
 • מתן אפשרות לתחרות ובחירה בין בתי הספר בכל שכבות האוכלוסייה, תוך העברת סמכויות להורים ולשלטון המקומי

כלכלה

 • הורדת יוקר המחייה, בין היתר על ידי פתיחת המשק לתחרות בינלאומית והפחתת התכנון המרכזי בענפי המשק
 • ריסון כוחם של מונופולים וקרטלים סטטוטוריים
 • עידוד תעסוקה ופריון באמצעות הפחתת הנטל הרגולטורי על יזמים ועסקים
 • פישוט מערכת המס וביטול הקלות המס לקבוצות אינטרסים
 • תמיכה בזכות לעבוד על ידי ביטול חברות כפויה באיגודים, וכן דרישת שקיפות באיגודי עובדים

דמוקרטיה ייצוגית

 • חיזוק סמכותה של הכנסת כמקור לקביעת החוק וחיזוקה כגוף המבקר את הממשלה
 • חיזוק עצמאותה של הרשות השופטת והגדרת סמכויותיה וגבולות פעולתה ביחס ליתר הרשויות
 • הגדרת תפקידם של היועצים המשפטיים
 • קידום השקיפות והייצוגיות במינוי בעלי תפקידים בכירים בשירות הציבורי

תפריט נגישות