Search
Close this search box.

מזכר חדש: פתרון מהיר ויעיל למחסור במורים

איך ייתכן שקיים מחסור במורים בישראל אם יש במערכת משרה מלאה של מורה על כל שנים-עשר תלמידים? מספר המורים לתלמידים בשלב היסודי הוא כמו הממוצע של מדינות ה-OECD, ובשלב העל-יסודי היחס אף נמוך מהממוצע, והיחס הזה אפילו הצטמצמם בשנים האחרונות.

לפער הזה יש מספר הסברים אך מזכר חדש שמפרסמת מחלקת מדיניות חינוך בפורום קהלת מתמקד בסיבה אחת שניתנת לפתרון מהיר ויעיל: שבוע למידה של 6 ימים ברוב המערכת, ועודף שעות למידה.
המורים הם משאב חסר, אך מערכת החינוך משתמשת בהם לתוספת שעות לא אפקטיבית בימי שישי ועבור הפיילוט הנצחי של יום חינוך ארוך, כאשר מחקרים מראים ששעות לימוד רבות אינן משפרות את הלמידה ואף פוגעות באיכותה. ביטול הלימודים בימי שישי וביטול תכנית יוח”א (והחלפתן בפעילות בלתי פורמלית מסובסדת למעוניינים) עשויים לשחרר כ-15% מכוח ההוראה ולהביא אותנו ממצב של חוסר למצב של עודף שיאפשר הקטנת כיתות, סינון מורים שאינם מתאימים, תגמול מוגדל למורים מצטיינים וכד’.
למזכר המלא: יש ללחוץ כאן

Author

אברהם תומר
אברהם תומר

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות