Search
Close this search box.

אתגרים לאומיים

התמודדות מוצלחת עם האתגרים השונים שלפתחנו נעוצה בראש ובראשונה בגיבוש אסטרטגיה ומדיניות שמהן יפותחו תוכניות עבודה וכלים למימוש המדיניות לטיפול באתגרים.
מתוך שכך נוסד “הפורום לאתגרים לאומיים” שמטרתו להציג שורה של מסמכי מדיניות להתמודדות עם האתגרים המרכזיים שמדינת ישראל נדרשת להתמודד עמם. בעבודתנו אנו מיישמים מתודולוגיה שהוכיחה עצמה המושתת על מושכלות יסוד:
א. עיצוב מדיניות יישומית
ב. עבודה “רשתית”
ג. מחקר השוואתי

מדיניות בריאות:

נייר מעורבות חברתית:

נייר מדיניות חינוך:

נייר מדיניות ישראל במיטבה:

נייר מדיניות תעסוקת צעירים:

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות