Search
Close this search box.

הפורום הגיש בקשת הצטרפות בעניין שיקול הדעת של הממשלה במינוי בכירים

עתירה שהוגשה בעניין יישום החלטת הממשלה על קציבת כהונת בכירים בשירות המדינה. 

ועדת החריגים במשרד המשפטים אישרה את הארכת כהונתה של שרית דנה למשך חודשיים שלאחריהם ימונה ממלא מקום. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה) התנגדה למינוי ממלא מקום וטענה שיש להאריך את הכהונה למשך חצי שנה.

פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג בפני בית המשפט את כובד משקלו של השיקול לממש את החלטת הממשלה על קציבת כהונת הבכירים בשירות המדינה, ולדחות את טענות העותר על כך שמינוי ממלא מקום הוא פתרון בלתי סביר. 

הפורום ביקש בנוסף להצביע על ניגוד העניינים של אנשי היועץ המשפטי לממשלה ועל  כך שבסמכותה של ועדת החריגים לא לציית ליועמ”ש.תוצאה: הצדדים הגיעו להסכמות, פסק הדין דחה את העתירה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות