Search
Close this search box.

דברי היועמ”ש לשרה שקד מנוגדים לסעיף מפורש בחוק יסוד הכנסת

דינה זילבר
שרת המשפטים מוסמכת למנוע מעורך דין ממשרד המשפטים להופיע בפני הכנסת. התנגדותו של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לסמכותה זו היא קודם כל שגויה משפטית ומנוגדת מפורשות לסעיף 21 בחוק יסוד הכנסת. יתרה מכך, אין אף מקור חוקי, ולמעשה אף סיבה עניינית, שייצוג עמדת הממשלה ושריה בפני הכנסת ייעשה בידי מערך הייעוץ המשפטי לממשלה. שרי הממשלה רשאים לשלוח נציגים ממשרדיהם, לפי בחירתם, וההרגל לשלוח בראש ובראשונה משפטנים מתברר יותר ויותר כהרגל שגוי. אין כל הקבלה בין הליך משפטי שבו הייצוג צריך להתבצע בידי עורכי דין לבין שאלת הנציגות המתאימה של משרדי הממשלה בדיוני ועדות הכנסת. על כן, לא רק שבסמכותו של שר לקבוע כי עורך דין מסוים לא ייצג את עמדת משרדו בפני הכנסת, אלא אף בסמכותו לקבוע כי כלל לא יהיה זה עורך דין הכפוף ליועץ המשפטי לממשלה. חשוב גם לציין שבניגוד לקבוע בעניין הליכים משפטיים, ליועץ המשפטי לממשלה עצמו אין כל זכות התייצבות לדיוני הוועדות בכנסת והוא או נציגיו רשאים להגיע לדיונים אלו רק באמצעות השרים הנוגעים בדבר. תקנון עבודת הממשלה קובע מפורשות כי עמדת הממשלה תחייב את נציגי הממשלה בעת הדיונים בוועדות הכנסת. במקרה הנוכחי, שרת המשפטים לא רק עוסקת בסמכויותיה בעניין זהות עובד המדינה אשר יתייצב בפני הכנסת, אלא גם בהבטחת עיקרון בסיסי ביותר – שהעמדה שתוצג בשם הממשלה בפני הכנסת אכן תהיה עמדת הממשלה ושעובדי הממשלה לא יפרו את הנורמות המחייבות אותם. ישראל חריגה מאוד בפרקטיקה האבסורדית שלפיה היועץ המשפטי לממשלה יכול להציג בפני בית משפט, בשם הממשלה, עמדה המנוגדת לעמדת הממשלה. את השגיאה הקשה הזו חיוני לתקן בהקדם במסגרת חקיקה אשר תחזיר לאיזון נכון את מערך הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה. אך באירוע הנוכחי מבקשים היועץ המשפטי ומשנתו לחצות קו אדום דמוקרטי נוסף ולייצר מצב שבו העמדה שתוצג בשם הממשלה בפני הכנסת תהיה עמדת היועץ המשפטי לממשלה ולא עמדת הממשלה. תפיסת כפיית הייצוג שגויה מן היסוד גם ביחס להליכים משפטיים. אך דיוני הכנסת אינם דיונים משפטיים וממילא המחשבה על מקומם המחייב של משפטנים בדיונים אלה היא חסרת בסיס לחלוטין. מדובר בדיון דמוקרטי והדבר האחרון שניתן להעלות על הדעת הוא שיועצים משפטיים יכפו השתקה על חברי הממשלה בפני הכנסת. מהו השלב הבא? שיועצים משפטיים יכריעו עבור כל אזרח מישראל מהו “מבחינה משפטית” הפתק שאותו הוא ישלשל בקלפי?   פורסם לראשונה במעריב

Author

ד”ר אביעד בקשי
ד”ר אביעד בקשי

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות