Search
Close this search box.

דוח קהלת: חסמי העלייה שמקורם בחקיקה ובמדיניות משרדי הממשלה

||
הדוח המלא: חסמי העלייה שמקורם בחקיקה ובמדינות משרדי הממשלה   הפרק הראשון של הדוח מציג בקצרה את חשיבות הנושא. הפרק השני דן בחסמי עלייה – אלו שנוצרים ממדיניות מחמירה ונוקשה של משרד הבריאות שאינה נדרשת לפי החוק ומטרתו, אלו שנוצרו כתוצאה מאי-התקנת תקנות שהחוק מחייב, ואלו ששינויי חקיקה קלים יכולים לפתור כדי להקל על עולים לקבל רישיונות לעסוק במקצועותיהם. הפרק השלישי עוסק בהנגשת העלייה והקליטה. יידונו בו מספר פעולות הנחוצות לשם הנגשת הליך קבלת הרישיונות לעולים, ובכך לעודד עלייה, להקל על הקליטה בישראל, ולעשותן אטרקטיביות יותר.בשנים האחרונות מתגברת יציאת יהודים מארצות ברחבי העולם, לאור השינויים הפוליטיים והתגברות האנטישמיות. ההחלטה אם לעלות לישראל או להגר למדינה שלישית, וכן הצלחת הקליטה בישראל, תלויות במידה רבה באפשרות שיש לעולה למצוא תעסוקה בישראל במקצועו.משרד הבריאות, שבו מתמקד הדוח, לצד משרדי ממשלה אחרים, עשה צעדים אחדים בשנים האחרונות כדי להקל על קליטת העלייה, ויש לברך על כך. אולם בׁשּורה של נושאים מהותיים עדיין נוקט משרד הבריאות מדיניות נוקשה ומחמירה, שמהווה חסם של ממש בפני עלייה.דוח זה מציע פתרונות מעשיים לבעיות הקיימות בתחום, שיישומם יקל באופן משמעותי את מתן הרישוי המקצועי לעולים, והכל בלי לגרוע מן הרמה המקצועית של המקצועות הרפואיים בישראל. עלות יישומם של פתרונות אלו אפסית או קטנה.אימוץ מסקנות הדוח נחוץ באופן דחוף כדי להקל על העלייה לישראל ולעודדה, להגביר את חופש העיסוק בישראל ולשפר את שירותי הבריאות בה.

Author

עו”ד אריאל ארליך
עו”ד אריאל ארליך

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות