Search
Close this search box.

דרושה רשות ממשלתית לצמצום הרגולציה

ביורוקרטיה צילום: www.manoftaste.de
תוכנית החומש של האגף לחברה וממשל במשרד ראש הממשלה להפחתת נטל הרגלוציה ב–25% היא אחת היוזמות החשובות של הממשלה לייעל את המשק ולשפר את רווחת האזרחים. ועדת טרכטנברג ציינה בשעתו את עומס היתר הרגולטורי ואת השכבות המיותרות של הביורוקרטיה כאחת הסיבות העיקריות ליוקר המחיה המופרז בישראל. בנוסף, איכות המדיניות העסקית נחשבת נמוכה יחסית בשל הנטל הביורוקטי. ב–OECD הצורך בהפחתת נטל האסדרה (אם להשתמש במונח העברי) מוכר כבר 30 שנה כתחום מדיניות חיוני, וממליצים שם על סל כלים להפחתת הנטל. בעקבות המלצות ועדת טרכנברג החל האגף לחברה וממשל במשרד רה”מ לגבש תוכנית אב לטיוב אסדרה. ריכוז מאמצי ה”טיוב” בידי משרד מרכזי מאפיין לא מעט מדינות — ומדיניות הפחתת נטל האסדרה נחשבת הצלחה. לישראל יש מדריך ממשלתי להערכת אסדרה מוצעת, ומדריך להפחתת נטל האסדרה הקיימת המהווה שכלול משמעותי של השיטות הנהוגות בחו”ל. בכל משרדי הממשלה מונו אחראים לטיוב האסדרה, שהוכשרו לשימוש בכלים שהאגף לחברה וממשל עיצב. אלא מה, קשה לגרום לפקיד ישראלי לעמוד ביעד רק משום שהממשלה הורתה לו לעשות כן. תוכנית החומש להפחתת הנטל מתנהל בעצלתיים. על רקע זה נראה כי הממשלה תחליט שמשרד שלא יעמוד ביעדי תוכנית החומש לא יורשה להציע אסדרה חדשה — צעד המקפיא בפועל תוכניות רבות של משרדים רבים. העמידה בתוכנית החומש היא אתגר חשוב למשק ולממשלה. הפחתת נטל האסדרה היא משימה מרכזית במאבק לשפר את רווחת האזרח. משימה לא פחות חשובה היא הוכחת יכולת הממשלה ליישם מדיניות אחידה שקיבלה תוקף בהחלטות ממשלה, ולא לאפשר למשרדים להתנהל כאוסף של אחוזות פיאודליות עצמאיות. משרדי ממשלה רבים לא יעמדו במשימה, אלא אם משרד רה”מ יעמוד מאחוריהם ושוט בידו. עם זאת, המדיניות שפורסמה — חסימה גורפת של אסדרה חדשה לכל משרד שאינו עומד ביעד — אינה אופטימלית. אסדרה חדשה, כשהיא מבוקרת כראוי, יכולה להיות כלי חשוב להשגת יעדים של מדיניות טיוב האסדרה. רצוי להעניק לאגף לחברה וממשל את שיקול הדעת להחליט איזה אסדרה מוצעת משרתת את יעד טיוב האסדרה, ולאשר או לא לאשר למשרד להתקין אסדרה חדשה בהתאם למידת הרציניות שאותו משרד מפגין כלפי יעד טיוב האסדרה. אפשר להעתיק רעיונות שאומצו במדינות אחרות שניצבו בפני בעיה דומה, כמו לחייב משרד לשלם “מחיר” של ביטול שתי תקנות כדי לאמץ אחת חדשה. וחשוב מכל, יש לעגן את מדיניות טיוב האסדרה בחוק — ולהקים רשות ממשלתית המוסמכת ליישם אותה. מדיניות טיוב האסדרה בישראל אינה מושלמת. היא אינה נוגעת לרשויות סטטוטוריות ואינה מודעת דיה לאתגר המרכזי של מדיניות טיוב האסדרה — לא רק הפחתתה, אלא זיהוי וביטול אסדרה שמטרתה סידור טובות הנאה לקבוצות אינטרס חזקות במשק. עם זאת, מדובר במדיניות חיונית לשיפור רווחת האזרח, וחשוב שהיא תצליח.   המאמר התפרסם לראשונה בדה מרקר

Author

ד”ר יצחק קליין
ד”ר יצחק קליין

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות