Search
Close this search box.

דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי – ספר התרשימים הרביעי

ספר התרשימים דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי 2022 (לקריאה ולהורדה)

הקדמה

ספר תרשימים זה הוא הרביעי בסדרה שמפרסם פורום קהלת לכלכלה (הספר הראשון פורסם בספטמבר 2015 ) מטרתו של ספר התרשימים להציע, באמצעות כמה הבזקים נושאיים, תמונה רחבה של הכלכלה הישראלית, תוך מתן דגש על סוגיות יסוד אחדות ובניסיון לאתגר תפיסות מקובלות.

ספר התרשימים כולל חמישה פרקים, הדנים בנושאים הנמצאים כיום בלב השיח הכלכלי-חברתי בישראל בקרב קובעי המדיניות, הפקידות הבכירה, משרדי הממשלה, הכלכלנים באקדמיה ובמכוני המחקר, התקשורת והציבור הרחב.

רמת המורכבות של התרשימים הכלולים בספר מגוונת, אך כולם משתייכים למאמץ הכולל לשקף באופן מיטבי, באמצעות מספר מצומצם של תרשימים, את התופעות המרכזיות שניתן להצביע עליהן בתחומים השונים.
הפרק הראשון מציג תמונה רחבה של ביצועי כלכלת ישראל בהשוואה בין-לאומית – הן במבט ארוך טווח הן בהסתכלות על תקופת משבר הקורונה וההתאוששות ממנו. הפרק השני עוסק בתשומות מערכת הבריאות,
תפוקותיה ויעילותה – סוגיות שהשיח הציבורי עוסק בהן רבות, לעיתים ללא היכרות עובדתית מספיקה עם הנתונים והמגמות.
הנושא של הפרק השלישי הוא ההשתלבות (או חוסר ההשתלבות) של גברים חרדים בהשכלה, בתעסוקה ובהכנסה – אחד הנושאים החשובים (ואולי אף החשוב ביותר) מבחינת מידת השפעתם על השגשוג הכלכלי והחברתי בישראל בעשורים הקרובים. הפרק הרביעי עוסק בנושא הנמצא אולי בראש השיח התקשורתי
והציבורי בתקופה האחרונה – דיור ושוק הדירות. למרבה הצער, גם השיח בנושא זה וגם החלטות המדיניות שמקבלות הממשלה והכנסת, מנותקים לעיתים מתשתית הנתונים ומהניתוח הכלכלי המקצועי המבוסס על נתונים אלה. הפרק החמישי מציג את נושא הרשויות המקומיות והקשרים הכספיים בינן לבין השלטון המרכזי. היכרות מעמיקה עם הנתונים בתחום זה חיונית הן בהקשר של השיח הציבורי על אי-שוויון בין הרשויות המקומיות הן על רקע היוזמות לביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי.

בהכנת ספר זה נעשה מאמץ רב להשתמש שימוש מושכל ומדויק במגוון של מקורות נתונים, בליקוטם, בעיבודם ובהצגתם בדרכים מקוריות ומעניינות. אנו מקווים כי לא נפלה תחת ידינו טעות בעשותנו כן, ומזמינים את הקוראים להביא לתשומת ליבנו שגיאות אם תימצאנה.

בתוך כך אנו מזמינים את קהל הקוראים לעיין באופן ביקורתי בטענותינו ובהנחות והמתודולוגיות העומדות מאחוריהן, לאתגרן ולהעיר לנו בנוגע אליהן. המעוניינים לעשות כן, וכך גם מי שמבקשים לקבל עותק קשיח של
ספר זה או של פרסומים אחרים של פורום קהלת לכלכלה, מוזמנים לפנות באמצעות כתובת הדוא”ל: [email protected]

Author

ד”ר מיכאל שראל
ד”ר מיכאל שראל

תוכן נוסף

More

שרה העצני כהן

תפריט נגישות