Search
Close this search box.

דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי – 2016

שער ספר התרשימים קהלת
לספר התרשימים המלא מטרתו של ספר התרשימים להציע תמונה רחבה של הכלכלה הישראלית באמצעות שילוב של כמה הבזקים נושאיים והתמקדות במספר סוגיות יסוד. המגמות הדמוגרפיות הקיימות עתידות לשנות את החברה הישראלית מן היסוד: להגדיל את משקל האוכלוסייה המבוגרת; ולשנות לחלוטין את היחס המספרי בין מגזרי החברה. (פרק 1: דמוגרפיה). שוק העבודה הישראלי ממשיך להפגין חוזק מרשים בחתכי התעסוקה והאבטלה (פרק 2: שוק העבודה). לאיגודי העובדים במגזר הציבורי, ובמיוחד בענפים מונופוליסטיים, ישנה השפעה רבה, ולאן דווקא חיובית, על הפריון, הצמיחה והשוויון (פרק 3: עבודה מאורגנת). מזה כמה עשורים ששיעור השיפור בפריון העבודה בישראל נמוך מזה של מדינות מפותחות אחרות. הגדלת פריון העבודה תלויה בהגדלת הגמישות בשוק העבודה ובהעלאת הכישורים של התלמידים והעובדים הישראלים בטווח הארוך יותר, במיוחד בקרב חרדים וערבים (פרק 4: פריון העבודה). נטל המס בישראל נמוך מעט בהשוואה לממוצע המדינות המפותחות, אך גבוה בהרבה בהשוואה לארצות הברית ולמדינות מפותחות הצומחות במהירות. מידת הפרוגרסיביות של מערכת המס בישראל אינה נמוכה באופן מיוחד (פרק 5: מדיניות המסים). עם הזמן ניכרת התכנסות של ההוצאה הציבורית לתחומי הבריאות, החינוך והרווחה, תוך הקטנת מעורבותה של הממשלה בענפי המשק, בשוק העבודה ובשוק הדיור (פרק 6: ההוצאה הציבורית). חשיבותו של ענף החקלאות לגבי שוק העבודה הישראלי ולגבי התוצר המקומי נעשתה עם השנים מינורית למדי. (פרק 7: החקלאות). המיקום הגיאוגרפי ממשיך להוות יסוד מכריע בהתעצבותן של תופעות כלכליות וחברתיות בישראל. המיקום מתואם עם השתייכות דתית ומגזרית ומצריך התייחסות מיוחדת במדיניות הכלכלית-חברתית. (פרק 8: הרשויות המקומיות). רמת החיים הממוצעת עלתה בשני העשורים האחרונים בשיעור לא מבוטל. עם זאת, הפערים מול מדינות מפותחות אחרות לא הצטמצמו, ובכמה היבטים רמת החיים בישראל צריכה עדיין להשתפר (פרק 9: היבטים של רמת חיים). לספר התרשימים המלא

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות