Search
Close this search box.

הפורום הגיש בקשת הצטרפות כידיד בית המשפט בעתירה נגד מדיניות ההכנסה של אזרחים אוקראינים לישראל

בבקשת ההצטרפות כ”ידידי בית המשפט” שהגיש בא כוח הפורום, עו”ד אריאל ארליך, נכתב כי יש לדחות על הסף את העתירה שהגישה שגרירות אוקראינה בישראל באמצעות משרד עורכי הדין של תומר ורשה. חוות הדעת מתבססת על שני טעמים עיקריים – היעדר שפיטות והיעדר זכות עמידה.
ראשית, אין לעותרת זכות עמידה – שגרירות אוקראינה הנה ישות מדינית זרה שאינה בעלת זכות עמידה בפני בג”צ. העותר הרשמי, עו”ד תומר ורשה, כותב בעתירה כי “יודגש כי העותר מגיש עתירה זו לבקשתו ועל דעתו של שגריר אוקראינה בישראל”. יש לציין שגם אם היה מדובר בעתירה פרטית מצד עו”ד ורשה היתה מתעוררת שאלת זכות העמידה.
שנית, מדובר בנושא שאינו שפיט – הנושא שבמוקד העתירה הוא קביעת מדיניות כללית של כניסה לישראל נוכח אתגרי השעה, וזהו עניין מדיניות מובהק שבית המשפט אינו מתערב בו. בנוסף עוסקת העתירה ביחסי החוץ של ישראל, נושא שאינו בתחום השיפוט של בג”צ, כפי שגם כתב בית המשפט בעבר, אלא נתון לסמכות ואחריות הדרגים הנבחרים. גם הטענה כי ישראל לא עמדה בהסכמים בילטרליים שלא נקלטו בחוק הישראלי אינה שפיטה.
פורום קהלת מבקש מבית המשפט לדחות על הסף את הניסיון של גורם מדיני זר לפגוע באמצעות בית המשפט בריבונות של מדינת ישראל.

לקראת הדיון השני

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות