Search
Close this search box.

הצטרפות פורום קהלת לעתירה נגד החלטת שר המדע שלא למנות את פרופ’ אמיתיפורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג את העמדה כי ליועמ”ש לא נתונה סמכות ייחודית לייצוג הממשלה; וכמו כן לא נתונה לו סמכות לקבוע את עמדתה בבג”ץ וכי דוקטרינת בלעדיות הייצוג איננה מבוססת משפטית. תוצאה: הבקשה להצטרפות נדחתה. בית המשפט פסל את החלטת השר והחזיר אותה לבחינה מחודשת.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות