Search
Close this search box.

הצטרפות פורום קהלת לעתירה שהוגשה נגד משרד החקלאות על הגדלת משטר מכסות הייבוא


פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג עמדה עקרונית בדבר סמכויות שר החקלאות בקביעת מדיניות ובקביעת משטר המכסות וייבוא הביצים בישראל. פורום קהלת עמד על כך כי לפי החוק מועצת הלול היא גורם מייעץ לעניין זה והשר אינו מחויב להמלצותיה בהחלטותיו. תוצאה: העותרים משכו את העתירה והיא נמחקה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות