Search
Close this search box.

הצטרפות פורום קהלת לעתירה מנהלתית נגד ההחלטה שאסרה לקיים אירוע בהפרדה מגדרית לקהל חרדי


פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג עמדה עקרונית בנוגע לשמירה על הזכות לחירות, חופש הדת וגבולות ההתפרסות של הזכות לשוויון.
הפורום טען כי קבלה אפריורית של הכלל ‘נפרד אינו שווה’ שגויה משפטית וסותרת את הדין הקיים, במיוחד בכל הנוגע להפרדה מטעמי דת.
בנוסף הפורום הצביע על כך שלא כל הפרדה בין נשים לגברים הינה הפליה אסורה לפי חוק הפוגעת  בנשים. תוצאה: בית המשפט דחה את העתירה והתיר את קיום האירוע. העותרים ערערו לביהמ”ש העליון שביטל את פסק הדין לאור טענות דיוניות (בית המשפט העליון לא קיים דיון המהותי).

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות