Search
Close this search box.

הצטרפות פורום קהלת כידיד בית משפט לעתירה הראשונה נגד חוק המסתננים

פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג בפני בית המשפט עמדה הנוגעת לדברים הבאים: מעמד המשפט הבין לאומי בביקורת חקיקה ובפרשנות חוקי יסוד; תוכנה של הזכות לחירות כלפי מסתנן שלא כדין; גבולות הביקורת השיפוטית; מעמדה של ישראל כמדינת הלאום היהודי כשיקול חוקתי. תוצאה: בית המשפט קיבל את העתירה. בית המשפט הורה על בטלות הסדר המשמורת בתיקון החוק.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות