Search
Close this search box.

הצטרפות פורום קהלת כצד להליך ערעור על צו ביניים שניתן בבית הדין האזורי נגד תכנית משפיעים


פורום קהלת הצטרף להליך מתוך עמדה עקרונית של שמירה על זכות לחירות, חופש הדת, חופש התעסוקה, זכות לחינוך ואוטונומיה ושמירה על עקרונות של שוק חופשי, וכן תמיכת במאמצי הממשלה לשלב את החברה החרדית בתעסוקה. בנוסף עמד הפורום בעתירה על גבולות ההתפרסות של הזכות לשוויון ואיסור הפליה.
הפורום טען כי קבלת אפריורית של הכלל ‘נפרד אינו שווה’ הינה שגויה משפטית וסותרת את הדין הקיים במיוחד בכל הנוגע להפרדה מטעמי דת.
בנוסף הפורום הצביע על כך שלא כל הפרדה בין נשים לגברים היא הפליה אסורה לפי חוק וכי יש להגביל את התערבות היועמ”ש בפעילות הרשות המבצעת. תוצאה: בקשת רשות הערעור התקבלה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

שרה העצני כהן

תפריט נגישות