Search
Close this search box.

התייחסות פורום קהלת לחוות דעת המשנה ליועמ”ש בעניין החטיבה להתיישבות

התיישבות. אילוסטרציה
חוות הדעת המלאה המכתב ששלח פורום קהלת לשר החקלאות, ליועמ”ש, למ”מ מזכיר הממשלה ולמנכ”ל משרד רה”מ מתייחס להשלכות רוחב הנוגעות למרחב התמרון של הממשלה באצילת סמכות לגורמים ממשלתיים על פי חוק. לפי באי כוח הפורום, בחוות הדעת של המשנה ליועמ”ש (יעוץ), הנוגעת ליישום חוק החטיבה להתיישבות בהחלטת הממשלה, נפלו שגיאות משפטיות שאנו מבקשים לתקן, כדלהלן: א. הקביעה כי יש מניעה חוקתית מכוח חוק יסוד הממשלה, המונעת מהממשלה לאצול סמכויות מסויימות, סותרת את המצב המשפטי. האסמכתאות שניתנו לה שגויות לחלוטין. ב. הניסיון להכפיף חוק המסמיך את הממשלה לאצול מסמכויותיה לעקרונות כלליים של משפט מינהלי מהווה התעלמות מלשון החוק המפורשת, הגוברת על עקרונות מינהליים כלליים. חוות הדעת מתיימרת לפרש את החוק אולם מתעלמת מלשונו המפורשת ומתכליתו. ג. חוות הדעת דורשת להטיל על החטיבה כפיפות למנגנון הממשלתי על ידי הכפפתה למנגנון הייעוץ המשפטי לממשלה, על ידי התערבות בקביעת המבנה הארגוני שלה, על ידי קביעת מנגנוני פיקוח מופרזים ומגבלות נוספות. דרישות אלו אינן מעוגנות בדין כלשהו. יתירה מכך, הן חותרות לשלול מהחטיבה את יתרונותיה ואת אופייה הייחודי, בניגוד גמור ללשון החוק ולתכליתו הברורה.   לחוות הדעת המלאה

Author

עו”ד אריאל ארליך
עו”ד אריאל ארליך

תוכן נוסף

More

שרה העצני כהן

תפריט נגישות