Search
Close this search box.

חוות דעת בנושא פעילות החטיבה להתיישבות

פטיש בית משפט
חוות דעת בנושא פעילות החטיבה להתיישבות א. אין פסול עקרוני בכך שמדינה תפעיל את סמכויותיה ותגשים את מדיניותה באמצעות גופים  שאינם ממשלתיים, כל עוד הללו כפופים לנורמות הרלוונטיות, לפיקוח ולביקורת. פרקטיקה זו  רווחת מאד בישראל בתחומים רבים ובאופני פעולה שונים )כגון קשר עם התפוצות, קליטת עלייה, מוסדות חינוך חרדיים, השכלה גבוהה, ואינספור פעילויות רווחה, חינוך ותרבות(, היא מקובלת ואף נתפסת כהכרחית במדינות שונות בעולם, ויתרונותיה ברורים. כמו כן, אין פסול חוקי א-פריורי בתקצוב גופים באמצעות סעיף תקציבי ישיר בחוק התקציב.   ב. אימוץ העמדה שבבסיס חוות הדעת של המשנה ליועמ”ש ישליך על פעילויות רבות שהמדינה מבצעת באמצעות גופים שאינם שלטוניים, ובפרט על פעילויות שנעשות באמצעות המוסדות הלאומיים לטובת אינטרסים יהודיים וציוניים בארץ ובחו”ל.   ג. מבחינה משפטית, הפעולות שמייחסת חוות הדעת לחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית הן פעולות הסתייעות ולא אצילה. כך עולה גם מבחינת החלטות הממשלה ומסמכי היסוד של מערכת היחסים שבין הצדדים לאורך השנים, וכך ראו את עבודתה הגורמים שבחנו זאת לאורך השנים. מנגד, אין בחוות הדעת כל ביסוס לכך שהחטיבה קובעת מדיניות וסדרי עדיפויות ברמה ההופכת את מערכת היחסים לאצילה של ליבת הפעילות השלטונית.   ד. העובדה שהחטיבה פועלת מכוח תקציב הניתן לה בחוק התקציב שוללת את תוקפן של טענות מינהלית נגד מנגנון זה. ההסמכה מטעם המחוקק שוללת טענות מתחום המשפט המינהלי נגד אצילה ביחס להעברת הכספים האלה. ה. גם אילו מדובר היה באצילה, הרי שזו אצילה מותרת. מאפייני מערכת היחסים שבין החטיבה והממשלה ומאפייני החטיבה עצמה )שאיננה גוף פרטי שנועד להשיא רווחים( מלמדים כי מדובר במצב שבו ההאצלה מותרת. בנוסף, פעילות הממשלה בתחום ההתיישבות נעשית מכוח סמכותה השיורית ולא מכוח חוק המקנה סמכות ויוצר הסדר שלילי ביחס להאצלתה. במצב זה לא חלה החזקה כי אצילת הסמכות אסורה.   ו. אין בישראל הכרה ב”גרעין קשה” של סמכויות שלטוניות שאותן יש מניעה משפטית לבצע באמצעות גופים שאינם שלטוניים. ההחלטה בשאלות אלו היא שאלת מדיניות גרידא, הנתונה להחלטתה של הממשלה. חוות הדעת הרואה בהעברת תחום ההתיישבות משום התפרקות מתפקידים שחובה על המדינה לבצע בעצמה אינה מבוססת על כלל משפטי כלשהו, והיא מבטאת לכל היותר השקפת עולם פוליטית ותפיסת עולם אידיאולוגית באשר לתפקידיה של המדינה.   ז. ככל שיש צורך להדק את הפיקוח על עבודת החטיבה או לנקוט פעולות אחרות בנוגע למערכת היחסים כדי לתקן ליקויים שיש בה, או לשנות את דפוס הפעילות של החטיבה משיקולי מדיניות, הרי שהממשלה רשאית לעשות זאת ויש בידיה כלים שונים לכך. אולם מבחינה משפטית אין בדין המינהלי יסוד למסקנת חוות הדעת כביכול קשיים בפיקוח הופכים הסתייעות או אצילה מותרת לפעולה בלתי חוקית באופן המחייב את הפסקת התקציב באופן מיידי. ח. העניין הנדון כבד משקל, והשלכותיה של חוות הדעת )ובייחוד של ה”הנחיות” לפעולה( מרחיקות לכת מבחינות רבות, לרבות מבחינה מדינית. ראוי כי עניין זה יישקל בכובד ראש על ידי בעלי הסמכות, בהתייעצות עם כלל הגורמים הרלוונטיים. חוות דעת בנושא פעילות החטיבה להתיישבות

Author

עו”ד אריאל ארליך
עו”ד אריאל ארליך

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות