Search
Close this search box.

ייעול עבודת היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה

 

מתוך המבוא בישראל הייעוץ המשפטי לממשלה מהווה מושא התעניינות למן קום המדינה. התעניינות זו ניכרת הן ברמה האקדמית, הן ברמה העיתונאית והן בזו העממית, וגם בימים אלה הנושא ממשיך להיות מוקד לדיונים ואף לוויכוחים. הדגש מושם ברוב המקרים ביועץ המשפטי לממשלה עצמו ובפקידי משרד המשפטים הכפופים לו במישרין. בעלי־משרות אלה מהווים מרכז העשייה בתחום הייעוץ המשפטי לממשלה, במיוחד כאשר מדובר בנושאים גורליים. אך נוסף עליהם יש מספר רב של יועצים משפטיים הפזורים במשרדי הממשלה השונים, שעניינם נדון הרבה פחות, ורצוי לתת את הדעת גם לפועלם של עובדי ציבור חשובים אלה. היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה אינם מוכרים לציבור הרחב, אך יש להם סמכויות רחבות למדי והשפעה לא־מבוטלת על הנעשה במשרדי הממשלה בפרט ובמגזר הציבורי בכלל. נייר זה מתמקד ביועצים המשפטיים עצמם. כפי שיוסבר בהמשך, מלבד אותם יועצים יש עורכי־דין רבים בלשכותיהם, ולכולם יחדיו יש השפעה לא־מבוטלת על פעילות הממשלה. הנייר מתבסס על ראיונות עם אותם יועצים. יעדו של מחקר זה הוא להבין את מיקומם ותפקידם של היועצים המשפטיים בתוך המשרד שבו הם עובדים ובתוך המערכת הממשלתית, ואת יחסיהם עם עובדים בכירים אחרים. הנייר ממוקד בהבנת תפקודם בפועל, וההמלצות המובאות לקראת סופו מתייחסות בעיקר לצעדים המיועדים להשפיע על תפקודם כחלק מארגון רחב – משרד ממשלתי.

Author

תוכן נוסף

More

שרה העצני כהן

תפריט נגישות