Search
Close this search box.

כדי שהדמוקרטיה לא תברח: לפקח על ביטחון הפנים בישראל

אחד הנושאים שעוררו ויכוח במערכת הפוליטית הישראלית בשבועות האחרונים היה הקמתן של ועדות כנסת זמניות, ובכלל זה ההרכב שלהן. ויכוח זה היה קשור למאבקים על הרכב הקואליציה השלטונית שתקום ועל זהותו של חבר הכנסת שיעמוד בראש הממשלה הבאה. בסופו של דבר הוחלט להקים שבע ועדות כנסת זמניות.

שלוש ועדות זמניות הוקמו מכוח הוראה מפורשת בחוק הכנסת. הוועדה המסדרת עוסקת בניהול ענייני הכנסת עד להקמת ועדת כנסת קבועה. ועדת החוץ והביטחון הזמנית מפקחת על מדיניות חוץ ועל מדיניות הביטחון הצבאי של הממשלה, ובתוך כך על התפקוד של משרד הביטחון, של משרד החוץ, של צה”ל, של השב”כ, של המוסד ושל גופים נוספים עד להקמתה של ועדה קבועה.

ועדת הכספים הזמנית מפקחת על ביצוע תקציב המדינה, על הפעילות של משרד האוצר ועל התפקוד הכלכלי של הממשלה ושל גופים אחרים במגזר הציבורי, ובכלל זה על ביצוען של החלטות כלכליות שאינן סובלות דיחוי. כל זאת עד להקמתה של ועדה קבועה.

בצד הוועדות האלה הוקמו ארבע ועדות מיוחדות: הוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה, הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה במגזר הערבי, הוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה והוועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, לרבות לשנת הלימודים הבאה. ועדות אלה נועדו לפקח על דרכי הטיפול של המערכות הציבוריות בעניינים בוערים, בראש ובראשונה בהשלכות מגפת הקורונה שהתפשטה במדינת ישראל ובעולם כולו.

בשונה מהאמור ביחס לניהול ענייני הכנסת, לפיקוח של הכנסת על ענייני חוץ וביטחון ולפיקוח של הכנסת על ענייני כספים, המחוקק לא החליט לחייב הקמה של ועדת כנסת זמנית אשר תפקח על תחום ביטחון הפנים. זאת, אף שתחום זה נוגע בעצם חייהם של האזרחים ובחירויותיהם הבסיסיות, דוגמת חופש הביטוי, חופש התנועה, חופש ההפגנה ועוד.

הגופים הממשלתיים הפועלים בתחום זה כוללים את המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות הארצית לכבאות והצלה. לפעילותם יש, אפוא, חשיבות רבה בחיינו והם מרכזים בידיהם עוצמה רבה וסמכויות משמעותיות. לפיכך, יש הצדקה לקיים פיקוח פרלמנטרי שוטף על תחום זה ועל גופים אלה.

בימי שגרה ועדת הכנסת הקבועה המפקחת על תחום ביטחון הפנים, על המשרד לביטחון הפנים ועל גופי ביטחון הפנים היא ועדת הפנים והגנת הסביבה. מכיוון שמאז הבחירות לכנסת ה–21, שנערכו לפני שנה, לא הוקמה ועדה קבועה לענייני פנים והגנת הסביבה, הפיקוח הפרלמנטרי על שירותי השיטור, על שירותי הכליאה ועל שירותי הכבאות וההצלה לקוי ורופף מזה זמן רב. זהו מצב לא תקין במדינה דמוקרטית.

לכן, טוב תעשה הכנסת הנוכחית אם תקבע בחוק כי הכנסות שייבחרו בעתיד יקימו ועדה זמנית לענייני פנים והגנת הסביבה. קביעה זו תבטיח שיתקיים פיקוח פרלמנטרי שוטף על תחום חשוב זה — גם בימים של חילופי כנסות וחילופי ממשלות. זה יהיה צעד לטובת חיי האזרחים וחירויותיהם, וכן לטובת מעמד הכנסת כגוף המפקח מטעם הציבור על עבודת הרשות המבצעת.

פורסם לראשונה בדה מרקר.

Author

ד”ר אייל צור
ד”ר אייל צור

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות