Search
Close this search box.

מחקר: ארגוני עובדים בישראל

הסתדרות

מסמך מדיניות זה דן בתפקידם הייחודי של ארגוני העובדים בכלכלה הישראלית ובהשפעתם על מבנה שוק העבודה והרווחה החברתית. כמו כן, המסמך בוחן את השפעת החקיקה הקיימת על עוצמת ארגוני העובדים והתחרות ביניהם, דמי החבר שהם גובים והשבתות המשק שחלקם מעודדים.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות