Search
Close this search box.

נדחתה עתירת הפורום נגד צו תכנון משק החלב

בג”צ פסק בעתירת הפורום נגד מועצת החלב

תגובתנו לפסיקה:
לא כולם יודעים, אבל משק החלב בישראל מתוכנן על ידי משרד החקלאות עד רמת הליטר – כמה חלב יופק בישראל כל שנה, וכמה ייצר כל רפתן. פורום קהלת וארגון הצרכנים “האינטרס שלנו” עתר לאחרונה נגד המנגנון הזה, כי התברר שהקרטל לא מסתפק בעצם המנגנון אלא גם מפעיל אותו לא לפי החוק. תנחשו לטובת מי. נאמנים לתפיסתנו המשפטית, העתירה לא תקפה שיקולי מדיניות אלא עילות מוצקות של חוקיות וסמכות. לא החבאנו את עמדתנו כי כל מנגנון התכנון הנוהג במשק החלב בישראל הוא ארכאי ומזיק, אולם הדגשנו כי הטענות שלנו נסמכות על החוק הקיים. כך כתבנו כי -“עובדת היותו של משק החלב בישראל מתוכנן יסודה בחוק; זו מדיניות שקבע המחוקק ועתירה זו מניחה אותה כנקודת מוצא. אלא שהחוק קבע כללים לתכנון והמשיבים מפירים אותם. דומה שמנגנון התכנון של משק החלב נלקח כבן ערובה בידיהם של גורמים בעלי אינטרס, ובהתאם לאינטרס הצר שלהם נעמדים המשיבים 3-1 דום, פועלים בניגוד לחוק, פוגעים במשק הישראלי ולמעשה בכיסו של כל צרכן בישראל. הנפגעים העיקריים הם כמובן בני העשירונים הנמוכים.”למרות זאת בג”ץ סיווג את העתירה כולה ככזו הנשענת על “משנתנו הכלכלית”. בג”ץ דחה את העתירה על כל ראשיה על הסף, וגם לגופו של עניין אימץ את כל טענות המשיבים בתגובתם המקדמית, וחייב אותנו בתשלום הוצאות למשיבים.אנחנו שמחים על כך שבית המשפט הצהיר כי “בתחומים הללו [של מדיניות כלכלית או אחרת] מסור שיקול דעת רחב ביותר למחוקקים, לשרי הממשלה, אשר לשם הגשמת מדיניותם נבחרו על-ידי העם. אל לנו להשיג את גבולם”. זהו אכן הסטנדרט הראוי, ואנו מקווים שיישמר מכאן ואילך. אבל אנחנו מצטערים על שבית המשפט לא נאות לקיים דיון כדי להתעמק בטענות. לו עשה כן, ייתכן שהיה נוכח לדעת כי לא עתרנו כדי שבית המשפט יתערב בשיקול הדעת או בקביעת מדיניות, כי אם כדי שיעמוד על משמר קיום החוק, נגד התנהלות פרוטקציוניסטית של קבוצות מיעוט חזקות, ולטובת אזרחי ישראל.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות