Search
Close this search box.

נייר מדיניות חדש: כשלי ביצוע ומדיניות משפטית בתחום ההגירה

למדינת ישראל מדיניות הגירה ברורה, והיא – חוק השבות, התש”י– 1950 . מדיניות השבות מקנה זכות עלייה ארצה ליהודים כפרטים, והיא מדיניות ההגירה הכללית הנוהגת על פי חוק במדינת ישראל. מדיניות זו גם מַתווה את תמונת התשליל של מדיניות ההגירה – כלומר קובעת מי איננו ראוי להיכנס בשערי המדינה. ביסודה של מדיניות זו עומדת זכותו הקולקטיבית של העם היהודי לחיות במדינת לאום, והיא האסטרטגיה לשמירה על צביונה של מדינת ישראל כך שתשמש ביטוי לזכות הלאומית היהודית להגדרה עצמית בארץ ישראל.

הנייר שכתב עו”ד דוד פטר מבקש אפוא לשרטט את כשלי הביצוע בתחום ההגירה ודרכי התמודדות עימם. בנייר מוצגות המגמות בפסיקת בתי המשפט המוצפים בדיונים בנושאי ההגירה, הקושי לאכוף את דיני ההגירה, והסיבות לכך שאין שיפור דרמטי בקצב ירידת השהייה הבלתי־חוקית בישראל. כפי שייראה, כלל התופעות עולות לכדי איום על האפשרות לממש בפועל את מדיניות השבות כאסטרטגיה ארוכת הטווח לניהול האוכלוסין של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ודורשות התמודדות ישירה של הדרג המדיני.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות