Search
Close this search box.

נייר מדיניות: תיקונים בשיטת הבחירות והממשל

מסמך זה שחיברו פרופ’ אברהם דיסקין וד”ר עמנואל נבון מציג תיקונים אפשריים לשיטת הבחירות ולשיטת הממשל, ובוחן אותם בזיקה למטרות שהם מנסים להשיג ותוך ניסיון לאזן בין קידומן של מטרות שונות שעלולה להתקיים סתירה ביניהן.
שתי מטרות-העל של הרפורמה המוצעת הן:
א. קידום הייצוגיות של הבוחרים, הגדלת השפעתם על בחירת חברי הכנסת והגברת מחויבותם של הנבחרים כלפי הבוחרים;
ב. חיזוק היציבות ויכולת המשילות של הממשלה, והקלת תהליך הרכבתה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות