Search
Close this search box.

נפתחה ההרשמה לתכנית הדוקטורנטים לשנת תשע”ח

משרד פורום קהלת
לשאלות ותשובות בנוגע לתכנית>>> ‘תכנית איתם’ תשע”ח — פורום קהלת (ע”ר) פועל לקידום מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, חיזוק המשילות וחירות הפרט. בשנת הלימודים תשע”ח ייפתח בפורום המחזור הרביעי בתכנית ייחודית לתלמידי מחקר מצטיינים לתואר שלישי במדעי החברה והרוח, מכל מוסדות המחקר בארץ ובחו”ל. התכנית תכלול: השתתפות בתכנית הכשרה שנתית שתתקיים פעם בשבוע, במשרדי הפורום בירושלים הכוללת: א. הרחבת בסיס הידע של המשתתפים בסוגיות מתחומי הכלכלה, המשפט, המחשבה המדינית והמדיניות הציבורית. ב. היכרות מעמיקה עם האתגרים השונים בפניהם ניצבת מדינת ישראל, בתחומי הממשל, החברה והמשק. בקשות לקבלה לתכנית יש לשלוח לכתובת [email protected]. על הבקשה לכלול:
  • קורות חיים.
  • גיליון ציונים של תארים קודמים.
  • תקציר עבודת הגמר לתואר מוסמך ומכתבי הערכה של העבודה.
  • הצעת מחקר לעבודת הדוקטורט או הצהרת כוונות.
  • מכתב המלצה ממנחה הדוקטורט (אם נקבע מנחה).
  • שני מכתבי המלצה נוספים הממוענים על ידי הממליץ לפורום קהלת.
  מועד אחרון להגשת הבקשה: 21 במאי 2017, כ”ה באייר תשע”ז מועד אחרון לקבלת החלטות: 20 ביוני 2017, כ”ו בסיון תשע”ז    

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות