Search
Close this search box.

ההשפעות הכלכליות של התקציבים הקואליציוניים

לפני כמה ימים פרסם אגף התקציבים במשרד האוצר חוות דעת לגבי ההשפעות הכלכליות של התקציבים הקואליציוניים, במידה והם ייכללו בתקציב המדינה המתגבש.

אני מסכים עם הניתוח שהוצג בחוות הדעת ועם התחזיות העגומות לגבי ההשפעות המקרו-כלכליות של מדיניות זו.

בחוות הדעת עצמה יש התייחסות לנייר מדיניות נרחב ולנייר עמדה שפרסמנו בעבר בפורום קהלת לכלכלה בנושאים אלה:

השכלה, תעסוקה והשתכרות של גברים חרדים במבט ארוך-טווח: האם הפערים מצטמצמים?

https://bit.ly/2Pin9kI

השתלבות קבוצות מיעוט בשוק העבודה: ממצאים מסקר מיומנויות בוגרים בישראל

https://bit.ly/2uQIKDl

בנוסף לכך, בספר התרשימים האחרון שפרסמנו (https://bit.ly/3zPMyYe, עמוד 47) כתבנו כך:

נראה שהשמועות על השתלבות חסרת תקדים ועל “סגירת פערים” של גברים חרדים היו מוגזמות – שיעור מזערי מן הגברים החרדים הם בעלי השכלה רלוונטית לשוק העבודה המודרני, וזהו חוסר שקשה למלא בגילים מבוגרים יותר, גם כאשר מוקצים לכך תקציבים גדולים. […] פערי ההכנסות בין יהודים לא-חרדים לחרדים הלכו וגדלו על־פני זמן גם לאחר התחשבות ברקע של הפרטים, במצבם המשפחתי ובניסיון התעסוקתי שלהם. […] על-מנת שיתרחש צמצום משמעותי של הפער בהכנסות, על מאפייני ההשכלה של גברים חרדים להתכנס למאפייני ההשכלה של יהודים לא-חרדים, בין היתר באמצעות רכישת מיומנויות בסיסיות הנדרשות בשוק העבודה המודרני כבר בגיל צעיר.

אני סבור שהתקציבים הקואליציוניים הנידונים בחוות הדעת של אגף התקציבים לא רק שלא מקדמים שיפור במגמות אלה, אלא צפויים – בהסתברות גבוהה – להחריפן. יתרה מכך, יתכן מאד שהתחזיות העגומות לגבי ההשפעות המקרו-כלכליות של מדיניות זו, כפי שמוזכרות בחוות הדעת של אגף התקציבים, אפילו אופטימיות מדי. הרי אם המדיניות תגרום להחרפה משמעותית בפערי ההכנסה לנפש בין ישראל למדינות מתקדמות אחרות, בשיעורי המס ובנטל המס המוטלים על ציבור העובדים, ובמדדי אי-השוויון והעוני בחברה הישראלית, עלולה להתרחש גם האצה בשינויים הדמוגרפיים בעשורים הקרובים, ומשקל היהודים הלא-חרדים באוכלוסייה צפוי לרדת במהירות רבה יותר מזו החזויה כיום – שינוי שיחריף עוד יותר את המגמות העגומות החזויות.

אני מאמין בערך חירות הפרט ובזכות המשפחות החרדיות לחיות כרצונן בהתאם להעדפותיהן. הביקורת שלי היא רק על מדיניות נבחרי הציבור, שהיא גם מאד יקרה מבחינת כלל הציבור וגם מייצרת תמריצים כלכליים מאד לא נכונים למשפחות החרדיות.

אני ממליץ לממשלה ולחברי הכנסת לבחון היטב את חוות הדעת שפרסם אגף התקציבים ולשנות מקצה לקצה הן את המדיניות בנושא החינוך וההשכלה של הגברים החרדים והן את מערך התמריצים בתמיכות התקציביות עבור משפחות חרדיות.

Author

ד”ר מיכאל שראל
ד”ר מיכאל שראל

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות