Search
Close this search box.

פורום קהלת הגיש בקשת הצטרפות כידיד בית המשפט בעתירה נגד השר אקוניס

“פורום קהלת מתכבד לבקש מבית המשפט הנכבד להצטרף להליך כ’ידיד בית המשפט’.הפורום יבקש להציג עמדת מומחה תמציתית בשאלה האם נתונה ליועץ המשפטי לממשלה סמכות ייחודית לייצג את הממשלה ולקבוע את עמדתה בפני בג”ץ, כטענתו. שאלה זו עלתה בכל תוקפה בהליך דנן, על רקע סירובו של היועץ המשפטי לממשלה לייצג את עמדתו של המשיב 1 בהליך.שאלה זו קיבלה משנה חשיבות לאחר שלתשובתו לעתירה צירף היועץ המשפטי לממשלה פירוט של טענותיו העקרוניות בסוגיה זו, על רקע החלטת בית המשפט הנכבד להתיר לשר להציג את עמדתו בעצמו בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה”

קראו את בקשה המלאה כאן לצערנו, הבקשה נדחתה

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות