Search
Close this search box.

פורום קהלת הגיש עתירה נגד החלטת המל”ג בעניין השכלת חרדים


פורום קהלת הגיש את העתירה מתוך עמדה עקרונית של שמירה על זכות לחירות, חופש הדת, חופש התעסוקה, זכות לחינוך ואוטונומיה ושמירה על עקרונות של שוק חופשי, ונגד כפיית תפיסות עולם בטענות משפטיות. בנוסף עמד הפורום בעתירה על גבולות ההתפרסות של הזכות לשוויון ואיסור הפליה.
הפורום טען כי קבלת אפריורית של הכלל ‘נפרד אינו שווה’ שגויה משפטית וסותרת את הדין הקיים במיוחד בכל הנוגע להפרדה מטעמי דת.
בנוסף הפורום הצביע על כך שלא כל הפרדה בין נשים לגברים היא הפליה אסורה לפי חוק, והתערבות במוסדות הפרטיים פוגעת בחירות וחופש הקניין של המוסדות. תוצאה: תיק תלוי ועומד. ניתן צו על תנאי בעניין מוסדות פרטיים; התיק נקבע לדיון בהרכב מורחב.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות