Search
Close this search box.

פורום קהלת הגיש עתירה נגד החלטת שר החינוך לחזור בו מההתערבות בהרכב ועדות פרס ישראל


העתירה הוגשה לאור התערבות היועמ”ש בשיקול הדעת של ראש הממשלה, בטענה שהחלטת היועמ”ש שוללת מראש הממשלה את האפשרות לבצע את חובתו ולהפעיל שיקול דעת בבחירת חברי ועדת הפרס. ראש הממשלה ביטל את החלטתו ונעתר להוראתו של היועמ”ש.
פורום קהלת הגיש את העתירה מתוך עמדה עקרונית כי על הגורם השלטוני להפעיל את הסמכות הנתונה לו לפי חוק ולהפעיל את שיקול דעת עצמאי. תוצאה: העתירה נדחתה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות