Search
Close this search box.

פורום קהלת הגיש תובענה ייצוגית בסך יותר מ-4.7 מיליארד ש”ח נגד ההסתדרות

ההסתדרות

יש מספר דרכים לחשב את הסכום שנגבה שלא כדין. בתובענה נקטנו בגישה המחמירה לפיה, בהצמדת הלירה למדד המחירים לצרכן מיום הקמת המדינה, סכום של 24 לירות שווה 961 ש”ח. אפשרות אחרת היא לחשב את ההצמדה ממועד תיקון החוק האחרון. לפי חישוב זה 24 לירות שוות מעט יותר מ-245 ש”ח. אבל האמת היא שהחוק כלל לא מדבר על הצמדה. לכן נראה ששווין של 24 לירות הוא 0.0024 ש”ח.

[raw]

[/raw]

לכתב התובענה המלא

תמצית התובענה:
א. תמצית עילות התובענה – גביית יתר וגבייה ללא סמכות:
הנתבעת היא אגודה עות’מאנית המאוגדת על פי החוק העות’מאני על האגודות, 1909 (להלן: “החוק
העות’מאני”). הנתבעת גבתה וגובה דמי חבר וטיפול שלא כדין:

גביית יתר של דמי חבר: לפי סעיף 8 לחוק, אגודה עותומנית מוגבלת לגביית סך של 24 לירות מחבריה. בשערוך מקסימלי להיום מדובר על סך שלא יעלה על 961 ₪. כל גבייה מעבר לכך נוגדת את החוק. גביית דמי טיפול שלא כדין, או לחילופין ביתר: הסעיף הנ”ל לחוק העותומני על האגודות מאפשר לאגודה לגבות כסף אך ורק מחבריה. כל גבייה של כל סכום ממי שאינו חבר באגודה איננה מותרת להסתדרות ועל כן איננה חוקית. בנוסף, אף לו הייתה רשאית הנתבעת לגבות דמי טיפול, אלו אינם יכולים לעלות על סכום של 24 לירות.

ב. התובענה היא בין עוסק ולקוח על פי סעיף 1 לתוספת השנייה:
עיקר פעילות הנתבעת הוא מתן שירותים, כפי שמעידה על עצמה הנתבעת בפרסומיה. מתן השירותים נעשה דרך עיסוק באשר פעילות הנתבעת הינה פעילות מקצועית. הנתבעת אף נהנית מיתרון מקצועי וכלכלי ביחס ללקוחותיה. על אופיו העסקי של מתן השירותים ניתן ללמוד גם מאופיים התחרותי של השירותים שמספקת הנתבעת. בהתאם לסעיף 1 לתוספת השנייה לחוק התובענות הייצוגיות, גם משלמי דמי הטיפול הם לקוחות הנתבעת, על אף שלא התקשרו בעסקה עמה, באשר אף הם נהנים משירותיה של הנתבעת ומשלמים את דמי הטיפול בעבורם, אף כי בעל-כורחם.

ג. לחילופין, התובענה היא תובענה נגד רשות, להשבת סכומים שגבתה שלא כדין:
בהליכים קודמים טענה הנתבעת כי לעניין תובענות ייצוגיות דינה כדין רשות. כפי שמפורט בהרחבה בגוף התובענה המשיבים חלוקים על טענה זו. אולם לשם הזהירות בלבד, אם יקבע בית המשפט הנכבד כי הנתבעת היא רשות, סבורים התובעים כי יש לאשר את התובענה על פי פרט 11 לתוספת השנייה לחוק התובענות הייצוגיות.

לכתב התובענה המלא

עדכון (28.4.2019) שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים החליטה לדחות את התובענה על הסף בנימוקים

טכניים. הפורום שוקל לערער לבית המשפט העליון.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות