Search
Close this search box.

פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט לעתירה כנגד משרד החקלאות בעניין משטר מכסות היבוא

פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג עמדה עקרונית בדבר סמכויות שר החקלאות בקביעת מדיניות ובקביעת משטר המכסות וייבוא הביצים בישראל. פורום קהלת עמד על כך כי לפי החוק מועצת הלול היא גורם מייעץ לעניין זה והשר אינו מחויב להמלצותיה בהחלטותיו.

תוצאה: העותרים משכו את העתירה והיא נמחקה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות