Search
Close this search box.

פורום קהלת עתר נגד צו תכנון משק החלב

חלב. אילוסטרציה תמונה חופשית

פורום קהלת עתר לבית המשפט נגד משרד החקלאות ומועצת החלב, בבקשה לביטול צו תכנון משק החלב, ולחילופין בבקשה לקבוע את היקף ייצור החלב על פי חוק, המורה כי היקף הייצור השנתי ייקבע לפי תחזית צריכת חלבון או שומן חלב ומוצריו – לפי הגבוה מבניהם. למרות זאת ומשיקולים שאינם ענייניים, בחר השר לקבוע את צו היקף ייצור החלב לשנת 2021 על סמך תחזית החלבון, הנמוכה מבניהם. ייצור כאמור פוגע בעיקר בטובת הצרכנים בני העשירונים הנמוכים ובאינטרס הציבורי. הפורום טען לפעולות המדינה שלא כנקבע בחוק, בהמלצות בעלי אינטרסים בענף, באופן לא מנומק, הרחק מהעין הציבורית ובניגוד למטרות החוק. הפורום לא ביקש להחליף את מדיניות המדינה הנוכחית, הגם שאינה מיטבית בעיני הפורום, אלא בהינתן שזוהי המדיניות על פי חוק, טען הפורום כי על בית המשפט לחייב את המדינה לפעול כחוק. בית המשפט לא קיבל את טענת הפורום והצהיר בפסק דינו כי “בתחומים הללו [של מדיניות כלכלית או אחרת] מסור שיקול דעת רחב ביותר למחוקקים, לשרי הממשלה, אשר לשם הגשמת מדיניותם נבחרו על-ידי העם. אל לנו להשיג את גבולם”.

התוצאה: בג”ץ דחה את העתירה לגופה ועל הסף.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות