Search
Close this search box.

קהלת על ביקורת הפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה

פטיש בית משפט
רקע עובדתי
פרקליטות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה הם גופים רבי עצמה הפועלים ללא בקרה אפקטיבית. פרקליטים יכולים לחייב אדם לנהל משפט יקר ומפרך, ושולטים במידה רבה במידע שיוצג בפני בית משפט בעניינו. בעבר עלו תלונות רבות נגד פרקליטים שניצלו לרעה את סמכויותיהם תוך פגיעה בלתי מוצדקת באזרחים ואף למטרות פוליטיות. בדרך כלל תלונה כזאת אינה מניבה תיקון, פעולת משמעת אפקטיבית או אפילו התנצלות. היועץ המשפטי לממשלה עומד רשמית בראש מערכת התביעה; הוא גם אחראי לייעוץ משפטי לממשלה ולייצוגי בפני ערכאות. במקרים מסוימים, דומה כי היועץ ואנשיו אינם מייצגים נאמנה את עמדות נבחרי הציבור, אלא את עמדותיהם הפרטיות.
רקע משפטי
אין כיום גוף האמון לפי חוק על ביקורת הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה. מבקר המדינה מפעיל ביקורת על הפרקליטות אחת לכמה שנים, וביקורתו מוגבלת לענייני מנהל, כוח אדם וכספים. מבחינה מנהלית יש גוף ביקורת פנימית בפרקליטות, אך הוא איננו פועל בצורה משמעותית, כצפוי מגוף שתפקידו לבקר את הארגון אליו הוא משתייך.
בעולם
בבריטניה קיימת רשת של גופי ביקורת עצמאיים לחלוטין, כולל מבקר התביעה המלכותית. מבקר התביעה מקיים ביקורת רוחבית ומאוד חודרנית לכל פעולות התביעה, כולל הערכת איכות שיקול הדעת המקצועי וביקורי פתע בבתי משפט, כאשר דוחות הביקורת מתפרסמים בציבור. סמכות המבקר “לציין שמות” ולתאר מחדלים ללא כחל וסרק מהווה גורם קריטי ביכולתו לשפר את תפקוד התביעה. עם זאת המבקר אינו מטפל בתלונות פרטניות נגד תובעים. בארה”ב קיים גוף הכפוף ישירות ליועץ המשפטי לממשלה הבודק תלונות נגד תובעים ורשאי להטיל עונשים משמעתיים.
פתרונות אפשריים
– הקמת מבקר פנימי בתוך הפרקליטות, כפוף ליועץ המשפטי לממשלה (שלא יעמוד בעצמו לביקורת, כמובן). – הקמת מבקר פרקליטות בתוך משרד המשפטים, כפוף לשר המשפטים, עם סמכויות ביקורת מערכתית וכן בדיקת תלונות נגד פרקליטים. – הקמת מבקר הפרקליטות עם סמכויות ביקורת רחבות ומיוחדות וסמכות לבדוק תלונות נגד פרקליטים, בתוך מוסד מבקר המדינה.
הפתרון המומלץ
פורום קהלת ממליץ להקים גוף ביקורת עצמאי לפרקליטות וליועץ המשפטי לממשלה בתוך משרד מבקר המדינה. שלא כמבקר עצמו, סמכות הביקורת תהיה כללית, כולל בחינת שיקול דעת מקצועי, ושוטפת, לא אפיזודית. בנוסף, גוף הביקורת יהיה מוסמך לבדוק תלונות נגד פרקליטים (כולל היועץ המשפטי ממשלה עצמו) ולהעביר את ממצאיו, לפי הצורך, לנציבות שירות המדינה, לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ו/או למשטרת ישראל. המאמר להורדה כקובץ PDF

Author

ד”ר יצחק קליין
ד”ר יצחק קליין

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות