Search
Close this search box.

קהלת על מינויים בכירים בשירות הציבור

פטיש בית משפט
 
רקע עובדתי
לפקידים בכירים במשרדי הממשלה יש לעתים קרובות שיקול דעת נרחב וחופש פעולה משמעותי במילוי תפקידם. לחלק מהם, לדוגמה בכירים באגף התקציבים או באגף החשב הכללי במשרד האוצר, יכולת אף להתערב במדיניותם של כלל המשרדים. לשר נבחר, או לממשלה ככלל, קשה להוציא לפועל את המדיניות אותה נבחרו ליישם אם אינם יכולים לאייש, לפי בחירתם, מגוון תפקידים בכירים באנשים המשלבים ידע מקצועי בתחום בו הם פועלים יחד עם מחויבות לסדר היום של השר או הממשלה. כך לדוגמה, התקשה שר החינוך לערוך רפורמה בהוראת מקצועות הרוח במשרד החינוך (עם חריג אחד – אזרחות – גם זאת רק לאחר מאבק ביורקרטי ארוך), בשל אי היכולת להשפיע על תהליכי מינוי לוועדה הפדגוגית של המשרד – הגוף העליון הקובע תכניות לימודים.  
רקע משפטי
חוק שירות המדינה (מינויים), תשי”ט-1959 קובע כי מינויים לתפקידים בשירות המדינה ייעשו במכרז – כלומר, ללא השפעה של השר הממונה על משרד – למעט מינוי מנכ”לי המשרדים. עם זאת, החוק מאפשר מספר דרכים להחריג מינויים מסוימים מחובת המכרז העיוור ולהפוך אותם למינויי אמון של הממשלה או השר. חריגות אלו מנוצלות בצורה לא עקבית ולא מושלמת, במטרה לאפשר לשר פלוני לעקוף בעיה פוליטית כזו או אחרת ולא כדי לאפשר לנבחרי הציבור לשלוט באופן עקבי. בנוסף, מינויים מוחרגים צריכים בדרך כלל לקבל אישור מוועדה מקצועית, אשר על פי החלטות הממשלה עומד בראשן בדרך כלל שופט שמונה על ידי נשיא בית המשפט העליון.  
בעולם
בארה”ב החוקה קובעת כי כל התפקידים בממשלת ארה”ב יאוישו על ידי הנשיא, בהסכמת הסנאט. החוקה מאפשרת לקונגרס להוציא מהכלל משרות מסוימות, וזה היסוד החוקתי לחוק שירות הציבור בארה”ב ההופך למעשה את הרוב המכריע של עובדי ציבור ועבדים מקצועיים קבועים. עם זאת לנשיא שמורה הסמכות למנות את אנשיו למספר אלפי “תפקידים קובעי מדיניות”. בצרפת, כל שר מגיע למשרד שלו בליווי קבינט של יועצים ומנהלים המקובלים עליו אישית. אלה תופסים את עמדות המפתח בתוך המשרד ומנהלים אותו לפי הנחיותיו.  
הפתרון המומלץ
החוק הקיים נותן בידי הממשלה הכלים הנחוצים כדי להפוך משרות קריטיות, “קובעות מדיניות”, למשרות אמון, בתנאי שהמועמדים יעברו בדיקה של ועדה מקצועית לאשרר את כשירותם לתפקיד. יש למפות את התפקידים הקריטיים שהשליטה בהם חיונית כדי לאפשר לממשלה נבחרת לשלוט באמת ולהגדיר אותם כמשרות אמון. בנוסף, יש לשנות את הליך המיון והסינון כך שוועדות מקצועיות לסינון או איתור מועמדים יתמנו על ידי נבחרי הציבור ולא שופטים. פורום קהלת בוחן כעת מהם התפקידים “קובעי המדיניות” בשירות הציבורי הישראלי ומהי הדרך הראויה ביותר לאפשר לנבחרי הציבור לבחור את המתמנים לתפקידים אלו. המאמר להורדה כקובץ PDF

Author

ד”ר יצחק קליין
ד”ר יצחק קליין

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות