Search
Close this search box.

קרן הארנונה – צעד בכיוון הנכון, שראוי להשלימו עם חיזוק האוטונומיה הפיסקלית של הרשויות המקומיות

כחלק מההתמודדות עם עליית מחירי הדירות ועם רמות גבוהות של אי-שוויון בין הרשויות המקומיות בישראל, קודמה בכנסת ההצעה של משרד האוצר להקים את “קרן הארנונה.” לפי ההצעה, רשויות מקומיות יפרישו סכום מסוים מתוך הגידול שלהן בהכנסות מארנונה אחרת (כלומר ארנונה שאינה למגורים – בעיקר ארנונה עסקית) ואותם כספים יועברו לרשויות המקומיות לפי מפתח הקצאה המתבסס על כמות יחידות הדיור שנוספו ברשות המקומית.

כפי שמראה דו”ח של ארגון הOECD- משנת ,2022 אי-השוויון הפיסקלי בין הרשויות המקומיות בישראל הוא מהגבוהים בעולם המערבי. אחת מההשלכות של אי-שוויון זה הוא אי-שוויון משמעותי בכל הקשור לשירותים שהרשות המקומית מספקת לתושביה. במילים פשוטות, רשויות חלשות מתקשות לספק לתושביהן שירותים איכותיים, כדוגמת שירותי חינוך ורווחה, כשלאותם שירותים השפעות על אי-השוויון בין משקי הבית בישראל בהווה (באמצעות שירותי רווחה) ובעתיד (באמצעות שירותי החינוך).

לנייר המלא בנושא קרן הארנונה לחצו כאן

Author

ד”ר מיכאל שראל
ד”ר מיכאל שראל

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות