Search
Close this search box.

בקשת הצטרפות כידיד בית משפט בעתירת שדולת הנשים נגד עיריית חיפה

פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג עמדה עקרונית בנוגע לשמירה על הזכות לחירות, חופש הדת וגבולות ההתפרסות של הזכות לשוויון. הפורום טען כי קבלה אפריורית של הכלל 'נפרד אינו שווה' שגויה משפטית וסותרת את הדין הקיים, במיוחד במצב הנוגע להפרדה מטעמי דת. בנוסף הפורום הצביע על כך שלא כל הפרדה בין נשים לגברים הינה הפליה אסורה לפי החוק. הפורום לא הביע עמדה לגבי אירוע לגברים בלבד.

תוצאה: בית המשפט קיבל את העתירה לאור הנסיבות של המקרה הנקודתי.

I removed from here a Loop Grid called  Type Posts and Template called Elementor  Loop Writer – small template.

Advanced query options: dynamic related posts

פורום קהלת

תוכן נוסף

More

פורום קהלת

תפריט נגישות