Search
Close this search box.

ההרשמה למחזור שביעי בתכנית איתם נפתחה

— עדכון: הרישום לשנת תשפ”א נסגר—-

תכנית ייחודית לתלמידי מחקר מצטיינים לתואר שלישי במדעי החברה והרוח.
מצורף טופס פרטים להגשה ראשונית. יש למלא עד לתאריך כ’ באייר 14/5. רק העולים לשלב הבא של המיון יתבקשו לשלוח קבצים נוספים.
התכנית לשנה עם אפשרות להארכה לפי שיקול דעת הפורום. התכנית כוללת מפגש שבועי במשרדי הפורום בירושלים. מלגה עד 75,000 ש”ח לשנה.
לטופס:https://bit.ly/2ykJdD1

שאלות ותשובות נפוצות:

באיזה יום המפגש השבועי ובאילו שעות?
בימי רביעי במהלך הסמסטרים, בשעות 10:00-16:00.

במה יעסקו הסמינרים?
סמינר אחד יוקדש לקריאת טקסטים קאנוניים בתחומים הרלוונטיים וסמינר שני יציע בירור עומק בסוגיות עכשוויות.

מה הן החובות הנדרשות ממני במהלך ההכשרה, מלבד שמיעת הרצאות, סמינרים וכדו’?
כרגע, אין.

מה גובה התגמול החודשי? כיצד הוא נקבע? כיצד הוא משולם?
עד 6,250 ש”ח בחודש, בהתאם להחלטת ועדת הקבלה, בהעברה בנקאית חודשית במשך שנה.

מה מצופה ממני בסיום ההכשרה?
לצאת להגשמה ולהקים היאחזות באחד מאזורי הספר 🙂 וברצינות – להשלים דוקטורט ברמה גבוהה.

מהי ציפייתו של הפורום ביחס לדוקטורנטים שנכנסו לתכנית זו?
שיחכימו ויתרמו להגות ולמחקר בנושאים הרלוונטיים.

אילו עבודות דוקטורט ייחשבו כעוסקות בנושאים הנוגעים לעניינו של הפורום?
כל בקשה תיבחן לגופה לאור תרומתה לקידום ערכי הליבה של הפורום.

האם מתקיים קשר בין הלימוד האקדמי באוניברסיטה עבור הדוקטורט ובין הפורום?
התכנית תכלול גם מעקב אחרי התקדמות המחקר של הדוקטורנטים ותמיכה פרטנית במחקר ככל שהדבר יתאפשר. אין לנו קשר מוסדי עם האוניברסיטאות, אך נשמח לעמוד בקשר עם מנחים שירצו בכך.

אני בשנה האחרונה לדוקטורט. אפשר להגיש מועמדות?
כעיקרון התכנית מיועדת לדוקטורנטים מתחילים בלבד, עד לסוף השנה הראשונה לדוקטורט. אם לדעתך המקרה שלך חריג, אנו לרשותך לבחינת העניין.

אני לומד במסלול ישיר ונמצא כרגע בשלב א’, אבל אתחיל את לימודי לתואר שלישי בתשפ”א. אוכל להגיש מועמדות לתכנית?
כן.

הצעת המחקר שלי תוגש לשיפוט רק לאחר הגשת המועמדות. מה לעשות?
שלח לנו את הטיוטה וציין כי היא טרם אושרה.

למדתי לדוקטורט במסלול הישיר ואין לי תיזה. מה לשלוח לכם?
דוגמאות לכתיבה משמעותית אחרת במסגרת אקדמית (עבודות סמינריוניות, מאמרים שנכתבו על ידך בלבד וכיוצ”ב).

אני סטודנט בחו”ל. באילו שפות ניתן להגיש את הבקשה?
עברית ואנגלית. חומרים בשפות אחרות יש לתרגם לאחת מהללו, ולצרף גם את המקור.

אפשר להגיש בקשה מתוקנת?
כן, עד למועד האחרון להגשת הבקשות. אנא ציינו בבקשה המתוקנת האם היא מחליפה או משלימה את הקודמת.

מהם שלבי המיון לתכנית?
מצורף טופס פרטים להגשה ראשונית. יש למלא עד לתאריך כ’ באייר 14/5. רק העולים לשלב הבא של המיון יתבקשו לשלוח קבצים נוספים. מועמדים נבחרים יוזמנו לראיון אישי, ולאחר מכן יישלחו תשובות סופיות לכל המועמדים.

הגשתי מועמדות בשנה קודמת וברצוני לנסות שוב. מה להגיש?
די במכתב עדכון, אך ניתן גם לשלוח מחדש את כל הפניה אם רצונכם בכך.

לשאלות נוספות: [email protected]

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות