Search
Close this search box.

הפורום ממשיך לעמוד על משמר יישום החלטת הממשלה בדבר קציבת כהונת בכירים בשירות המדינה

פטיש בית משפט
רקע ותקציר הפרקים הקודמים
ההחלטה השנייה של ועדת החריגים
ועדת החריגים שבה והתכנסה ביום 7.2.13. הצדדים בוועדה נותרו בעמדותיהם, ולבסוף התקבלה הצעת 'פשרה' ולפיה יוארכו כהונותיהם של ראש רמו"ט ושל המשנה ליועמ"ש (חקיקה) לפרק זמן של חודשיים. גם לאחר החלטה זו נותר העותר בעמדתו כי מדובר בהחלטה בלתי סבירה, וכל עוד לא תוארך כהונת ראש רמו"ט למשך ששה חודשים על בית המשפט לבטל את החלטת ועדת החריגים. המדינה בתשובתה טענה כי הפשרה שהושגה היא פשרה סבירה, ואגב כך חשפה את ההתכתבות בין משרד המשפטים ובין יו"ר ועדת החריגים, וכן את פרוטוקול ישיבת ועדת החריגים. מן המסמכים הללו עולה כי אל מול חוות דעת של יועמ"ש משרד ראש הממשלה, המגבה את סבירות החלטת ועדת החריגים, כתבה המשנה ליועמ"ש לממשלה (חקיקה) חוות דעת נגדית ולפיה ישנה חובה משפטית (!) על ועדת החריגים לשוב ולהתכנס כדי לקבל החלטה אחרת, המאריכה את כהונת חבריה הבכירים במשרד המשפטים. על רקע זה שב פורום קהלת ועמד על בקשתו להיות צד להליך כידיד בית משפט, כדי להציג בפני בית המשפט את כובד משקלו של השיקול לממש את החלטת הממשלה על קציבת כהונת הבכירים בשירות המדינה, ולדחות את טענות העותר – טענות שגם נציגי היועמ"ש לממשלה העלו במידה מסויימת – על כך שפתרון של מינוי ממלא מקום הוא פתרון בלתי סביר. במקביל, עוד קודם לכינוסה השני של וועדת החריגים, הוגשה עתירה מטעם התנועה למשילות ודמוקרטיה בבקשה למנוע את כינוסה מחדש של הוועדה, משום שישנה חובה למנות ממלא מקום לתפקידי הבכירים במשרד המשפטים שכהונם הסתיימה, ומשום שבנסיבות שנוצרו אין סמכות לוועדה לשוב ולדון בסוגיה.
הדיון השני בבית המשפט העליון
בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון ביום כ"ט באדר התשע"ג, 11 במרס 2013, הצהיר נציג המדינה כי עם תום שני חודשי ההארכה ימונו ממלאי מקום לבכירים שכהונתם פקעה. במענה לטענותיו של העותר על אי סבירות ההחלטה הבהירה ראש ההרכב, כב' המשנה לנשיא השופטת מרים נאור, כי החלטת ועדת החריגים על הארכה למשך חודשיים בלבד מצויה בתוך מתחם הסבירות. גם ב"כ הפורום, עו"ד אריאל ארליך, הוסיף וטען כי אל מול החשיבות שביישום החלטת הממשלה לקצוב את כהונת בכירי השירות הציבורי, לא ניתן לטעון כי החסרונות שבמינוי ממלא מקום הופכים את ההחלטה שלא להאריך את כהונת הבכירים לבלתי סבירה. כעת נותר להמתין להחלטת בית המשפט.

I removed from here a Loop Grid called  Type Posts and Template called Elementor  Loop Writer – small template.

Advanced query options: dynamic related posts

פורום קהלת

תוכן נוסף

More

תפריט נגישות