Search
Close this search box.

הצטרפות פורום קהלת כידיד בית משפט לעתירה השלישית נגד חוק המסתננים

העתירה הוגשה נגד תיקון לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי”ד-1954 אשר מכוחו ניתן להחזיק במשמורת עד 3 חודשים וניתנה סמכות להורות על שהייה במתקן שהייה לתקופה של עד 20 חודשים.

פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג בפני בית המשפט עמדה בעניין: ביקורת שיפוטית על חקיקה; אופן הפעלת ביקורת שיפוטית על תכלית החוק; מעמדו של המשפט הבין לאומי בביקורת חקיקה ובפרשנות חוקי יסוד ומעמדה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי כשיקול חוקתי.

תוצאה: בית המשפט דחה את הטענות בנוגע לסע’ 30א (משמורת 3 חודשים). בנוסף בית המשפט קבע כי הסמכות להורות למסתנן לשהות במרכז שהייה אינה בלתי חוקתית. עם זאת בג”ץ קבע כי תקופה של עשרים חודשים אינה מידתית והורה על תיקון חקיקה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות