Search
Close this search box.

דיון בבית הדין האזורי לעבודה מתוך עמדה של שמירה על זכויות וחירויות

חרדים אילוסטרציה


פורום קהלת הצטרף להליך מתוך עמדה עקרונית של שמירה על זכות לחירות, חופש הדת, חופש התעסוקה, זכות לחינוך ואוטונומיה ושמירה על עקרונות של שוק חופשי, וכן תמיכה במאמצי הממשלה לשלב את החברה החרדית בתעסוקה. בנוסף עמד הפורום בעתירה על גבולות ההתפרסות של הזכות לשוויון ואיסור הפליה.
הפורום טען כי קבלה אפריורית של הכלל ‘נפרד אינו שווה’ שגויה משפטית וסותרת את הדין הקיים במיוחד בכל הנוגע להפרדה מטעמי דת.
בנוסף הפורום הצביע על כך שלא כל הפרדה בין נשים לגברים היא הפליה אסורה לפי חוק וכי יש להגביל את התערבות היועמ”ש בפעילות הרשות המבצעת. תוצאה: התובענה נמחקה בהסכמה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות