Search
Close this search box.

חרדים לעתיד: השתלבות גברים חרדים בהשכלה, בתעסוקה ובהכנסה

הקדמה:

על רקע מגמת הגידול המהיר במשקלו היחסי של המגזר החרדי בישראל, הדיון הציבורי עוסק במספר רב של שאלות, תהיות, תקוות ואכזבות בנוגע למידת השתלבותו מבחינה כלכלית.
באמצעות שילוב ייחודי של נתונים מסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונתונים מנהליים ממשרד הפנים, רשויות המס, משרד החינוך, המרכז הארצי לבחינות והערכה ועוד, אנו בוחנים עד כמה גברים חרדים משתלבים במשק הישראלי, אם בכלל.
נראה שהשמועות על השתלבות חסרת תקדים ועל “סגירת פערים” של גברים חרדים היו מוגזמות – שיעור מזערי מן הגברים החרדים הם בעלי השכלה רלוונטית לשוק העבודה המודרני, וזהו חוסר שקשה למלא בגילים מבוגרים יותר, גם כאשר מוקצים לכך תקציבים גדולים.
בשנים האחרונות שיעור הגברים החרדים המועסקים הפסיק לעלות ונותר פער עצום בין תעסוקת גברים חרדים לתעסוקת גברים יהודים לא־חרדים. פריון העבודה עולה ככל שאנשים מתמידים בעבודה,
גם אם הם חסרי השכלה. כך גם ביחס לגברים חרדים. ההכנסה עולה עם הוותק התעסוקתי, כך שלאורך זמן הכנסתם של גברים חרדים שמשתלבים בשוק העבודה גדלה יותר מזו של גברים חרדים שנשענים על תשלומי קצבאות ורווחה.
פערי ההכנסות בין יהודים לא־חרדים לחרדים הלכו וגדלו על־פני זמן, גם לאחר התחשבות ברקע של הפרטים, במצבם המשפחתי ובניסיון התעסוקתי שלהם. רק שקלול ההשכלה מציג תבנית שונה לאורך זמן של צמצום מסוים בפער ההכנסות. עם זאת, הפער נותר גבוה, ובכל מקרה ניתוח זה רלוונטי למתי־מעט מן הגברים החרדים: לבעלי תעודת־בגרות, למי שניגשו לפסיכומטרי ולבעלי תואר אקדמי.
על־מנת שיתרחש צמצום משמעותי של הפער בהכנסות, על מאפייני ההשכלה של גברים חרדים להתכנס למאפייני ההשכלה של יהודים לא־חרדים, בין היתר באמצעות רכישת מיומנויות בסיסיות הנדרשות בשוק העבודה המודרני כבר בגיל צעיר. למרבה הצער, זהו תרחיש שנכון לעכשיו נראה בעל סיכוי נמוך מאוד למימוש.


פירוט כלל המקורות, השיטות, הניתוח והתרשימים ניתן למצוא במחקר המלא עליו פרק זה מבוסס: קרלינסקי )2021″ – )השכלה, תעסוקה והשתכרות של גברים חרדים במבט ארוך־טווח: האם הפערים מצטמצמים?”. נייר מדיניות פורום קהלת מס’ 70.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות