Search
Close this search box.

כלכלת חימושים – יש להעדיף הגדלה של המלאים

tank, warfare, military-5125073.jpg

מלחמת “חרבות ברזל”, העימות הצבאי הממושך ביותר בשני העשורים האחרונים, הצריכה שימוש בהיקף עצום של חימושים כדי לעמוד ביעדים מבצעיים. האתגר המחיש את התלות של ישראל במדינות זרות לאספקת חימושים בעת מלחמה. על כן, נשמעות טענות הקוראות לנתק את התלות של ישראל במדינות העולם באמצעות הגדלת כושר הייצור של התעשייה הביטחונית המקומית, כדי להבטיח אספקה שוטפת של כמויות חימוש גדולות בזמני חירום.

בנייר זה אנו מרחיבים בנוגע להשפעות הכלכליות של צעד זה.

  • לא ניתן להגיע לעצמאות מלאה בתחום החימושים. גם אם הייצור המקומי יגדל באופן משמעותי, התעשייה תהיה תלויה ביבוא של רכיבים קריטיים אשר חושפת את ישראל ללחצים בינלאומיים.
  • עידוד התעשיות הביטחוניות לפתח כושר ייצור חימושים, בהם אין להן יתרון יחסי, יצריך סבסוד (ישיר או עקיף) מהממשלה. כתוצאה מכך, יהיה צורך להגדיל את נטל המס, ו/או לפגוע בשירות הציבורי שניתן לאזרחים.
  • לחילופין, מסלול הפחתת החוב הציבורי ביחס לתוצר והאמינות הפיסקלית של ישראל בעיני המשקיעים(הן בארץ והן בעולם) עלולים להיפגע והיכולת של כלכלת ישראל להתמודד עם זעזועים כלכליים עתידיים (משבר כלכלי, מגיפה או מלחמה) תהיה מוגבלת.
  • פיתוח כושר ייצור חימושים עצמאי יקטין את יעילות הקצאת מקורות המשק ביחס למצב הנוכחי, ולצמצום הפעילות הכלכלית של יתר התעשיות מהמגזר הפרטי (בפרט ההיי-טק והתעשיה המסורתית), ולכן צפוי לפגוע בפוטנציאל הצמיחה.
  • צפויה פגיעה גם ביתרונות היחסיים של התעשיות הביטחוניות עצמן, אשר בשני העשורים האחרונים החלו להתמקד בפיתוח ובייצור מערכות נשק מבוססות היי-טק . התמקדות בחימושים, בהן לתעשייה אין יתרון יחסי, יכולה להביא גם להקצאה לא יעילה של המקורות בתוך התעשיות הביטחוניות, דבר שיפגע בכושר התחרות שלהן מול העולם.
  • העצמאות של ישראל בתחום המדיני/דיפלומטי לא בהכרח תשתפר גם אם תופחת התלות במדינות אחרות בתחום החימושים.

    על כן, אנו מציעים לבחון היטב ובהיבט ביטחוני -כלכלי רחב את התועלות והעלויות של הגברת העצמאות בתחום החימושים. זירוז החלטות והתחייבויות בהקשר זה, ללא קיום בחינה ודיון יסודיים ומעמיקים, עלול לגרום לנזקים כבדים ומיותרים. בין היתר, יש לבחון גם את האפשרות למקד את ניהול כלכלת החימושים בבניית מלאים גדולים יותר לשעת חירום, והאם ניתן לשפר בדרך זו את העצמאות הישראלית ביעילות רבה יותר, תוך מזעור הנזקים הכלכליים והפגיעה בעוצמתה העתידית של המדינה. בכל מקרה, את המלאי הנדרש יש למלא באופן היעיל ביותר, תוך תשומת לב לגיוון מקורות האספקה; התעשייה המקומית הישראלית מוזמנת כמובן להתמודד במכרזים הבין-לאומיים לאספקת חימושים וחלקי חילוף, עם או בלי שותפות נוספות, ואם תזכה במכרזים סימן שהיא היצרן היעיל ביותר ויש לבחור בו.

Author

יונתן סורוצקין
יונתן סורוצקין

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות