Search
Close this search box.

נייר מדיניות חדש: התאגידים החקוקים בישראל והפיקוח הפרלמנטרי עליהם

תקציר

לנייר זה שתי תכליות עיקריות: האחת, להגדיר מהו תאגיד חקוק ולהציג תמונה מלאה של עולם התאגידים שהקימה הכנסת בחוק או מכוח חוק (תאגידים חקוקים) לאורך שנותיה ואשר פועלים עדיין בהתאם לחוקים שהקימו אותם, תוך כדי פירוט מטרותיהם, סמכויותיהם, פעולותיהם בשנים האחרונות, אורגניהם ומקורות המימון שלהם; והאחרת, בחינת הפיקוח הפרלמנטרי על התאגידים החקוקים בשנים האחרונות להלכה ולמעשה, זיהוי הפערים הקיימים בו והצעת תיקוני חקיקה לשם צמצומם. בחינה זו מתמקדת בעיקר במלאכת הפיקוח שנעשתה בוועדות הכנסת ובמשרד מבקר המדינה בשנים האחרונות. מִתווי הפיקוח המוצעים מתבססים על מידת ההשפעה של משימות התאגיד על חיי האזרחים, על מורכבות פעילותו, על היקף המימון הציבורי של פעילותו ועל מספר העובדים בתאגיד. התאגידים הפשוטים לפיקוח יידונו בפרק השני של המחקר, ואילו התאגידים המורכבים לפיקוח – המוסד לביטוח לאומי ורשות ניירות ערך – יידונו בנפרד בפרק השלישי של המחקר.

המחקר כולל שורה של המלצות פרטניות וממוקדות לתאגידים חקוקים מסוימים בצד המלצות מערכתיות וכלליות שכוחן יפה לכל התאגידים החקוקים. המלצותינו הכלליות הן כדלקמן:

1 .בכל חוק המקים תאגיד חקוק ייקבע איזו ועדה בכנסת או אילו ועדות בכנסת תפקחנה על התאגיד באופן קבוע ושיטתי.

2 .לאחר כינונן של ועדות הכנסת הקבועות, בראשית כהונתה של כל כנסת, תוצג באופן כללי לפני חבריה של כל ועדה רשימת התאגידים החקוקים שנתונים בפיקוחה על־פי חוק. ההצגה תכלול את מטרותיו של כל תאגיד חקוק, את סמכויותיו, את מבנהו, את המקורות התקציביים לפעילותו ואת חובות הפיקוח השונות של הוועדה ביחס אליו.

3 .כל תאגיד יחויב להגיש בכתב לוועדה העיקרית בכנסת המפקחת עליו דיווח שנתי על־אודות עיקרי פעילותו בשנה החולפת (דוח פעילות שנתי), מצבו הכספי (דוח כספי שנתי או דוח בדבר ביצוע התקציב השנתי) ומצב איושם של אורגני הניהול שלו – מועצת המנהלים וההנהלה המעשית. בהמשך לכך, יושבי־ראש של מועצות מנהלים ומנהלים כלליים של תאגידים שמוטל עליהם לשמור על חיי אזרחים או על בריאותם ואיכותם או שיש להם השפעה ישירה על החיים והבריאות של האזרחים, וכן של תאגידים שלפעילותם יש השפעה מכרעת על פעילות המשק הישראלי או שמעסיקים כוח־אדם מעל היקף מסוים או מנהלים תקציבים מעל היקף מסוים שמקורם באוצר המדינה או באגרות, יידרשו להתייצב מדי שנה לפני הוועדה בכנסת המפקחת על התאגיד החקוק, לאחר הגשת הדיווחים האמורים בכתב, על־ מנת להציג את עיקרי הדוחות ולהשיב על שאלותיהם של חברי הוועדה. יושבי־ראש של תאגידים חקוקים אחרים, שהיקף פעילותם והיקף תקציבם קטנים יותר, יידרשו להתייצב רק אחת לשלוש שנים לפני הוועדה הפרלמנטרית העיקרית המפקחת על התאגיד החקוק.

4 .סמכותו של תאגיד חקוק לגבות אגרות ותשלומי־חובה אחרים תותנה על־פי חוק באישור ועדה של הכנסת או בהתייעצות עימה, אלא אם כן גובהם נקבע במפורש בחוק.

5 .חבריה של ועדת כנסת המפקחת על תאגיד חקוק יבקרו במתקני התאגיד פעם אחת לפחות במהלך כהונתה של אותה כנסת.

6 .על כל תאגיד חקוק להפעיל אתר מרשתת מעודכן הכולל מידע על פעילותו, על מצבו ועל מבנהו הארגוני.

7 .באותם מקרים שבהם כבר קיים כיום חוק הקובע כי יש להקים תאגיד חקוק והתאגיד טרם הוקם, על הכנסת להחליט עד סוף שנת 2023 אם לדרוש מהממשלה לנקוט צעדים מעשיים להקמת התאגיד או לוותר כליל על הקמת התאגיד ולבטל את החוק המקים.

לחצו על התמונה לנייר המלא

Author

ד”ר אייל צור
ד”ר אייל צור

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות