Search
Close this search box.

פורום קהלת: מועצת הדבש ויחידת הפיצו”ח מבקשות לנקוט צעדים ללא הסמכה כדין

דבש
בקשת הצטרפות כידיד – גולדנברג נ’ משרד החקלאות>> ד”ר צחי גולדנברג הוא חקלאי מהמושב גמזו המחזיק מאות כוורות דבורים. בעשור האחרון נקלע לסכסוכים משפטיים עם מועצת הדבש שניסתה למנוע ממנו להציב כוורות שלא לפי הכללים שלהם ואף החרימה אותן מספר פעמים. הוא מצדו טוען שהמועצה פועלת בחוסר סמכות ובניגוד עניינים. עיקרי הסאגה הופיעו בכתבה בגלובס ממרס 2016. השלב הנוכחי בעימות מתנהל בבית משפט השלום בראשון לציון. עיקרי הטיעון של הפורום בתמצית: אסדרת הדבש בישראל נסמכת על צו ותקנות. הן הצו והן התקנות חסרי בסיס חוקי. הצו הוא מכוח חוק הפיקוח על מוצרים ושירותים, והתנאים לתחולתו אינם מתקיימים. התקנות הן מכוח חוק השבחת ייצור בעלי חיים, העוסק ברבייה ולא בהסדרת גידול. לפיכך כל מנגנון ההיתרים והרישיונות חסר בסיס חוקי. מדובר בהגבלת העיסוק ופגיעה בקניין. הגבלת העיסוק משום שתחום עיסוק שלם מוכפף למשטר רישיונות. פגיעה בקניין משום שלא מאפשרים לאדם לעשות בקניינו – במקרקעין שלו או בכוורות שלו – כרצונו. האסדרה מגבילה התקשרויות חופשיות, וזו פגיעה בחופש החוזים. כשמדובר בפגיעה בזכויות – כל פעולה מחייבת ביסוס בחוק, לבד מן ההכרח שיהיה לתכלית ראויה ובמידתיות. משרד החקלאות מודע לכל זאת. המשרד מצוי בעיצומו של הליך חקיקה שנועד לעגן את סמכויות האסדרה באופן חוקי. דווקא בתוך תקופה זו מצאה מועצת הדבש לנכון להרחיב את דרישות הרגולציה גם על עסקאות ההאבקה. זו החלטה שפוגעת בעקרון שלטון החוק. כל בית משפט נדרש לפעול פי חוקי היסוד ועל פי עקרונות המשפט המינהלי, ולא לאפשר לרשויות לפעול תוך פגיעה קשה בזכויות ללא סמכות מעוגנת כדבעי.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות