Search
Close this search box.

ריבונות לאומית, חירות ומשילות

משרד פורום קהלת

רעיונות ומעשים ראויים לקידום בשנים הקרובות

לאום.

יישום חוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי ומניעת כל פגיעה בו, תוך המשך הבטחת זכויות הפרט והשוויון לכל אזרחי ישראל.


ריבונות.

החלת הריבונות הלאומית ושלטון החוק באופן מלא ושוויוני על כל אזרחי ישראל ותושביה, ובכלל זה סיום הממשל הצבאי על אזרחי ישראל ביהודה ושומרון; מניעת כל הסדר ביטחוני הכולל הסתמכות על כוחות זרים,
והגבלת סוכני מדינות זרות הפועלים כנגד מדינת ישראל בדרכים לא דיפלומטיות.


עלייה והגירה.

עיגון בחקיקה של מדיניות עלייה והגירה לאומית סדורה, שתקדם עלייה יהודית ותסיר חסמים מיותרים לקליטת עלייה, ושתמנע השתקעות בלתי-חוקית של מהגרי עבודה בארץ וניצול לרעה של מדיניות איחוד
משפחות.

תחרות וחירות.

קידום תחרות למונופולים וקרטלים סטטוטוריים, פתיחת המשק לתחרות בינלאומית וצמצום התכנון המרכזי במשק; קידום תחרות בדיור, שחרור קרקעות לבנייה, ומדיניות מיסוי שתתמרץ פיתוח; טיוב האסדרה, הפחתת הנטל על מעסיקים לעידוד תעסוקה ופריון, ויצירת סביבה נוחה לכלכלה שיתופית וטכנולוגיה עילית.


אחריות תקציבית.

רפורמה בהליך תקצוב המדינה שתאפשר תכנון, בקרה ושקיפות; צמצום החוב הציבורי על ידי ייעול השירות הממשלתי, מניעת הוצאות בזבזניות, וייעול מערכת הרווחה; פישוט של מערכת המס, סיום הטבות מס לקבוצות לחץ, והפחתת שיעורי המס לכלל האוכלוסייה.


הזכות לעבוד.

דרישת רוב מוחלט ליציגות בעבודה, איסור שביתה בשירותים חיוניים, איסור שביתה פוליטית, חובת שקיפות בארגוני עובדים, והטמעת בתי-הדין לעבודה במערכת המשפט הכללית.

חוק ומשפט.

הסדרת ריבונות הכנסת כמחוקק וחובתה של הרשות השופטת לשפוט בכפוף לחקיקת הכנסת בלבד; עיגון בחקיקה של דרישת זכות עמידה לעותרים כדי שבתי המשפט יכריעו בסכסוכים במקום לקבוע מדיניות.


ייעוץ משפטי.

עיגון סמכותם הבלעדית של נבחרי הציבור לקבוע ולקדם מדיניות בכנסת ובממשלה כדין, תוך הסדרת היחסים שבין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת ויועציהן המשפטיים; רפורמה שתחזיר לקדמותם את אופן מינוי היועצים המשפטיים והגדרת תפקידם.


משילות ומינויים.

השבת כושר הביצוע לנבחרי ציבור באמצעות שינוי שיטת המינויים בשירות הציבורי, והחלפת שיטת מינוי השופטים לשיטה ייצוגית ושקופה שתשיב את אמון העם במערכת המשפט.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות