Search
Close this search box.

תובענה ייצוגית – ההסתדרות גובה מסי חבר שלא כדין

היום (19.5.21) הוגשה לבית המשפט לעניינים מנהלים בתל אביב תובענה ייצוגית נגד ההסתדרות החדשה על סך 1,350,000,000 ₪ בגין גביית דמי חבר ודמי טיפול שלא כדין.
מידי חודש בחודשו גובה ההסתדרות קרוב לאחוז מהמשכורת של עובדים במקומות עבודה בה היא משמשת ארגון יציג. סכומים אלו נגבים ללא סמכות, בניגוד לדין וללא שקיפות. ההסתדרות החדשה מאוגדת כאגודה עות’מאנית ומנהלת את הכספים שהיא גובה, יחד עם שאר ענייניה, מאחורי מסך ברזל הרחק מעין הציבור, וזאת על אף תפקידיה הציבוריים ומשקלה רב ההשפעה בציבוריות הישראלית.
אלא שדווקא בהיותה אגודה עות’מאנית מוגבלת ההסתדרות מלגבות מיסי החבר בסכום העולה על 24 לירות שנתיים. גם לאחר שיערוך נדיב מדובר על סכום הנמוך פי כמה מהסכומים שהיא גובה בפועל. לא ייתכן שההסתדרות תמשיך להנות “ממנעמי” הסטטוס של האגודה העות’מאנית בלי שתעמוד במגבלות הנלוות לו.
תביעה זו היא המשך לתובענה ייצוגית קודמת שהוגשה באמצעות פורום קהלת, בה דרשו התובעים כי בית המשפט יורה להסתדרות להשיב את הכספים שגבתה מהם שלא כדין. התובענה הקודמת נדחתה משום שבית המשפט קבע שהיחסים בין ההסתדרות ומשלמי מיסיה אינם יחסי עוסק-לקוח. עם זאת, בית המשפט העליון העיר כי לא ניתן להשלים עם מצב לפיו אין לחברי ההסתדרות אפשרות להגיש נגדה תובענה ייצוגית ושנכון יהיה להגיש את התובענה כתובענה ייצוגית נגד רשות. בהתאם לכך הוגשה כעת התובענה הייצוגית נגד ההסתדרות במעמדה כרשות.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות