Search
Close this search box.

תמצית התגובה להצעת "חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ג-2023" של משרד התקשורת

פורום קהלת הגיש הערות להצעת החוק של משרד התקשורת, "חוק התקשורת (שידורים)", שנועד לעדכן את הרגולציה על שידורים אודיו-ויזואליים ("תכני צפייה-שמע" בלשון הצעת החוק). 

הערות בשבח השינויים המתבקשים ברגולציה המופיעים בהצעת החוק.  החשובות ביניהן:

  1. ביטול כפל רשויות הרגולציה שהיה קיים עד עכשיו – הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו שמפקח על שידורים בטכנולוגיות אלו, ומועצת הכבלים והלוויין.  הצעת החוק מקימה רשות אחת בעלת אחריות לרגולציה על כל מי שמשדר, ללא התייחסות לסוג אמצעי השידור – טלוויזיה מסורתית, כבלים ולווין, או האינטרנט.
  2. מתן חופש לכל משדר לבחור כיצד לממן את הפעילות – דרך פרסומות, דמי מינוי או שילוב של שניהם.
  3. ביטול החובה לערוך ולשדר חדשות באמצעות חברת חדשות נפרדת, שאינה בשליטת בעלי החברה המשדרת ולרשויות תפקיד משמעותי בניהולה.

לעומת זאת, פורום קהלת מבקר חלקים אחרים של החוק, ואלה החשובים שביניהם:

  1. במקביל לחוק הקיים, הצעת החוק החדשה מטילה על משדרים פרטיים חובה להשקיע חלק מתקבוליהם בהפקות מקומיות.  חובה זאת פועלת כסוג של "מס הכנסה ב' " נוסף ובלתי מוצדק על חברות שידור פרטיות.  החובה מוטלת על חברות גדולות יותר, ובכך מכבידה על חברות משדרות קטנות יותר המעוניינות לגדול.  החובה גם מושתת על חברות בינלאומיות כמו נטפליקס או דיסני+ ופועלת כחסם סחר, העשוי להרתיע חברות אלו מלפעול בשוק הישראלי – שוק קטן יחסית, המדבר שפה אקזוטית שמעטים מתושבי העולם דוברים אותה. פורום קהלת ממליץ לבטל את כל חיובי התוכן, להטיל את העלות של הפקות מקומיות על המדינה, ומציע מודל לכך.
  2. הצעת החוק החדשה משמרת לרשות סמכות להתערב בבעלות על ספקי תכנים וערוצים כדי למנוע קרטלים וריכוזיות באחזקות, ללא קריטריונים ברורים להפעלת סמכויות אלו, מה שפותח פתח לאכיפה בררנית ושרירותית.  פורום קהלת מאמץ את ההמלצות של רשות התחרות, שמחברי החוק כנראה התעלמו ממנה, להשאיר את הטיפול בבעיות של ריכוזיות בתחום התקשורת לרשות התחרות ולמועצת הריכוזיות. 
  3. כן מומלץ לשמור בידי הרשות הסמכות למנוע ריכוזיות בתחום שידורי חדשות, הנמדד במונחי שעות צפייה (ולא לפי בעלות עסקית), בתנאי שרף ההתערבות של הרשות גבוה ולפי קריטריון ברור המעוגן בחוק – מניעת רכישות שייצרו ריכוז של יותר מ-35% משעות הצפייה בחדשות.
  4. הצעת החוק מטילה מגבלות רבות על שיווק תכניות חדשות, גביית תשלום ממשדרים וצופים על תכניות חדשות, ושידור תכני תאגיד השידור הציבורי וערוץ הכנסת.  אין למגבלות אלו הצדקה תיאורטית או פרקטית והפורום ממליץ לבטלם.
  5. המגבלות הרגולטוריות שנותרו בחוק הביאו את משרד התקשורת להציע לחייב ספקי תכנים, ערוצי שידור ומשדרי חדשות להירשם בשלושה "מרשמים," מה שפותח פתח להתערבות שרירותית או מגמתית של הרגולטור בשוק. הרגולציה המחייבת מרשמים אלו מיותרת וכך גם המרשמים עצמם.

מחבר ההערות לתזכיר החוק, ד"ר יצחק קליין, עמית בכיר בפורום קהלת, מציין כי "שוק השידור האודיו-ויזואלי משתנה בתדירות ובקצב גבוה.  ההקלות הרגולטוריות בהצעת החוק החדשה מבורכות, אך הצעת החוק עדיין מנציחה רגולציה מיותרת המתאימה למציאות טכנולוגית ישנה, בה קיימות מגבלות טכנולוגיות על השידור היוצרות ריכוזיות בענף. המציאות הטכנולוגית דוהרת לקראת מצב המאפשר שוק משוכלל ותחרותי בין מספר רב של יוצרים וספקי תכנים, המייתרת כמעט כל הרגולציה שנותרה בחוק, על חשבון שוק היוצרים והמשדרים ועל חשבון הצופה-הצרכן."

I removed from here a Loop Grid called  Type Posts and Template called Elementor  Loop Writer – small template.

Advanced query options: dynamic related posts

ד"ר יצחק קליין

תוכן נוסף

More

תפריט נגישות